Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя независими услуги, които променят живота на хората по целия свят.

Нашите международни експерти ще ви помогнат да работите по по-ефективен и устойчив начин чрез модернизиране на процесите, подобряване на качеството и продуктивността, намаляване на риска, верифициране на съответствието и намаляване на времето за излизане на пазара. Основните ни услуги обхващат всички промишлени отрасли и засягат продукти и услуги, на които потребителите по целия свят разчитат всеки ден.

Wind Turbines

Енергетика

Нашите услуги в областта на енергетиката се фокусират върху два ключови елемента – съобразяване с търсенето в отрасъла на възобновяемата енергия и технологиите, които правят възможно улавянето и трансфера на енергия от източници като вятъра, слънцето и приливните вълни, и модернизация на конвенционалните електроцентрали и строителство на нови, отговарящи на стриктните разпоредби. Нашите експертни умения в сектора ще Ви преведат през всички аспекти, гарантирайки че разпоредбите се спазват, безопасността във всяка фаза се взема предвид и въздействието върху околната среда се ограничава.

Прочетете повече

A man works at height

Здраве И Безопасност

Ние правим работната Ви среда възможно най-безопасна, чрез грижливо провеждани оценки и предприемане на превантивни мерки. Посредством широк обхват международни стандарти, ние гарантираме, че компаниите разполагат с ефективно действащи системи за ЗБУТ за защита на служителите, повишаваме потребителското доверие и подобряваме Вашата бизнес репутация.

Прочетете повече

Food

Земеделие И Храни

По своя път от полето до трапезата, селскостопанските продукти се нуждаят от внимание, проследяване и запазване на целостта. Ние предлагаме широка гама от услуги, обхващащи веригата на доставка от начало до край, които намаляват риска, гарантират качеството и повишават производителността. Ние помагаме за гарантиране целостта на хранителната верига чрез управление на културите, усъвършенстване разработването на семенен материал, изпитване на почвите и прибиране на реколтата, придвижване на стоки по глобалната верига на доставка и управление на търговските инспекции при износ и внос.

Прочетете повече

Life Science

Медико-Биологични Науки

Нашите услуги в областта на медико-биологичните науки осигуряват възможности за аналитични, биоаналитични и клинични изпитания, наред с управление на процесите, които позволяват на фармацевтичните продукти бързо да достигат до тези, които се нуждаят от тях, при минимални разходи и максимална безопасност. Ние си партнираме с фармацевтичните, биофармацевтичните, биотехнологичните, свързаните със здравеопазването отрасли и производителите на медицинска апаратура, за да осигурим широка гама от жизненоважни услуги.

Прочетете повече

Mine

Минно дело

Нашите познания по минна промишленост ни поставят в челото на отрасъла. Независимо дали имате нужда от технически консултации относно процесите на производството на стомана, от стратегическо партньорство в търговията с въглища и кокс, или от насоки за намаляване на риска, максимизиране на печалбите или подобряване на ефективността в добива на благородни или неблагородни метали, ние сме на пълно разположение с нашата международна услуга.

Прочетете повече

Oil Rig

Нефтена И Газова Промишленост

Нашата стабилна технология, основан на познанията подход и ангажираност с качеството и безопасността ни позволяват да предоставяме иновативни решения за всеки дял на нефтения и газовия отрасъл. Нашите услуги в сектора на добив, както и на производство и разпространение, обогатяват всеки етап от веригата на добавена стойност и оказват въздействие върху всичко – от транспортни горива и продукти за отопление до пластмаси, торове и фармацевтични продукти. Нашата растяща глобална мрежа от офиси и лаборатории предлага независими услуги, фокусирани върху реагиране на нуждите на клиентите и предоставяне на конкурентно предимство.

Прочетете повече

People in a glass meeting room

Обучения

Нашите обучения са разработени от експерти в определена област, за да помагат на организации и отделни служители да усъвършенстват личните си познания и квалификация, които са основни фактори на устойчивото развитие на бизнеса и конкурентното предимство.

Прочетете повече

aerial view on coastline road

Околна Среда

За да Ви помогне да подобрите екологичната си репутация, да управлявате риска и да повишите ефективността на Вашия бизнес, нашият международен екип от експерти предлага насоки във всяко отношение – от съответствие с екологичното законодателство до оценка на екологичното представяне. Ние Ви съдействаме с най-съвременни лабораторни анализи, знаещи консултанти, както и широка гама от специализирани услуги в областта на околната среда и изменението на климата.

Прочетете повече

Shopping Mall

Потребителски Стоки И Търговия На Дребно

От текстила до домакинските уреди, мебели, храни и електроника, нашата пълна гама от услуги допринася за качеството, съответствието и безопасността на потребителските стоки по целите глобални вериги на доставка. Ние гарантираме, че не е пренебрегнат нито един важен детайл по пътя на Вашия продукт от идеята до пазара.

Прочетете повече

Pipelines in sunset

Промишлено Производство

Нашият международен екип от инженери подкрепя целостта, безопасността и надеждността на Вашите активи, оборудване и дейности с творчески технически решения. Ние даваме консултации по изпълнение на стратегията за растеж и най-добрите пазарни практики за промишлено производство и търговия, провеждайки тестове и оценки на съответствието, за да гарантираме, че процесите и проектите отговарят на всички изисквания за качество и изпълнение, и да минимизираме въздействието на промишлеността върху околната среда.

Прочетете повече

People in station

Публичен Сектор

Нашето портфолио от иновативни услуги за правителства, международни институции и партньорски организации в публичния и частния сектор, обхваща разнообразни решения, базирани на верификация и технологии. Ние оценяваме съответствието с регулаторните изисквания, увеличаваме държавните приходи, улесняваме търговията, подкрепяме ефективността и насърчаваме доброто управление, както и устойчивото развитие.

Прочетете повече

Construction detail

Строителство

Зад всяко изключително постижение в строителството стои една идея, дизайнерско решение и строителен проект. При замислянето на даден проект, ние можем да помогнем за превръщането на плановете в действителност чрез гарантиране на плавния ход на процесите, безопасността на строителните обекти и надеждността на влаганите материали.

Прочетете повече

Highway in the dark

Транспортиране

Гарантирайте безопасност и надеждност и отговорете на строгите регулаторни изисквания, стандарти и закони. Нашата широка гама от специализирани транспортни услуги ви помага да изпълнявате дейностите си по по-безопасен и ефективен начин.

Прочетете повече

Cargo and truck at harbour

Търговия

Управлението на рисковете, свързани с търговията и нейното финансиране, е сложен процес, който изисква практично, обективно планиране. Нашата глобална мрежа от специалисти разглежда всички аспекти на търговската дейност, за да оцени съпътстващите рискове, като предложи безпристрастни, обективни консултации и съдействие, за да Ви помогне да смекчите рисковете и да минимизирате отговорността и пречките за успешни търговски транзакции.

Прочетете повече

Aerial view of river

Устойчивост

Ние съдействаме на компаниите да гарантират, че те и техните партньори разполагат с ефективни и управляеми процеси и системи, които отговарят на изискванията на заинтересованите страни по отношение на качество и безопасност, управление на околната среда, корпоративна социална отговорност и други области на устойчивото развитие.

Прочетете повече

Chemical plant

Химическа Промишленост

С все по-нарастващата употреба на химически вещества в потребителските стоки, заплахите за здравето, особено при продуктите за деца, са постоянно във фокуса на вниманието на отрасъла. Ние помагаме за облекчаване на Вашите притеснения като предлагаме лабораторни услуги за изпитване на безопасността на Вашите продукти и оказваме съдействие в контрола на употребата на химикали, в съответствие с допустимите за Вашия отрасъл нива.

Прочетете повече