Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изнасяйте стоки в Хаити и демонстрирайте съответствие със съответните продуктови стандарти.

При проверка на продукта на Хаити (PVoC) Министерството на икономиката и финансите изисква вносните продукти да бъдат инспектирани за съответствие с техническите регламенти и стандарти на страната или на одобрените им еквиваленти. Целта му е да създаде режим за качествена инспекция при вноса, който да защитава обществеността от неотговарящи на стандартите продукти, които могат да застрашат общественото здраве, безопасността и околната среда.

Работим с износителите, за да докажем съответствие и издаване на Сертификат за съответствие (COC), който дава достъп до пазара на Хаити, избягва забавяния в митниците и намалява потенциалните загуби от вноса на несъответстващи продукти. Всяка пратка с отговарящи на изискванията стоки трябва да бъде проверена от SGS преди изпращането.

В зависимост от маршрута за сертифициране ние предлагаме една или комбинация от следните интервенции:

  • Дигитална проверка преди изпращането
  • Вземане на проби, тестване и анализ в акредитирани лаборатории
  • Одит на производствените процеси на продукти
  • Документна проверка и оценка на съответствието с изискванията на приложимите технически регламенти и стандарти

Износителите трябва да представят следните документи, за да потвърдят спазването на съответните регионални или международни стандарти:

  • Заявка за сертифициране
  • Проформа фактура, окончателна фактура
  • Доклади от изпитвания от акредитирана лаборатория по ISO/IEC 17025
  • Шаблони за маркировка на продукта/етикет

Кук се издава, за да се докаже съответствието на пратка. Доклад за несъответствие (NCR) се издава, ако дейностите по проверката, като например изпитване или инспекция, показват несъответствия с критериите за проверка. Износителите ще бъдат съответно информирани и ще им бъде предоставено достатъчно време, за да направят необходимите корекции.

Регулираните стоки, които пристигат в страната без Кук от SGS, след одобрение от началника на митниците и плащането на таксата и санкцията, ще бъдат предмет на систематична местна инспекция, вземане на проби и изпитване. Няма да бъде разрешен клирънсът докато не са налице задоволителни резултати от изпитванията.

С десетилетия опит в управлението на програмите за оценяване на съответствието по целия свят ние предлагаме на износителите ефективни и цялостни решения, за да гарантираме, че пратките отговарят на изискванията на Хаити.

Свържете се с местния офис на SGS за повече информация.