Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS разбира взаимната зависимост на стандартите ISO и нуждата от избягване на излишното дублиране между системите за одит.

Това обучение е предвидено да предостави на делегатите познанията и уменията за извършване на одити на интегрирани системи за управление.

Обучението ви предоставя ключови познания и умения за вътрешен одит и осигуряване на постоянно подобрение на изискванията на всяка една организация към интегрираните системи за управление.

Обучението разглежда интегрирането на системите за управление от гледна точка на управлението на риска, насърчавайки участниците да направят възможно най-широк обзор на процесите в тяхната организация и на източниците на риск, които трябва да се идентифицират, контролират и подобрят. То също така отчита предпоставките за сертификация по множество стандарти и разработва основата за един интегриран подход към одита на системи за управление.

След завършване на това обучение, вие ще:

  • Разбирате принципите и механизмите за интегрирането на системите за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността.
  • Оцените значението на законодателните и регулаторните изисквания към бизнеса при структурирането на интегриран подход
  • Подготвите, внедрите, отчетете и проследите вътрешни одити на системите за управление по един интегриран начин
  • Допринесете за развитието, подобрението и интегрирането на системите за управление във вашата организация

Това интерактивно обучение е предвидено да предостави практически подход към използването на одита като средство за постигане на интегрирана система за управление.

Свържете се с нас, за да научите повече за това, как обучението по одиторски умения от SGS може да помогне на вас и на вашата организация.