Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Една достоверна оценка на въздействието върху околната среда от SGS ще Ви помогне да сведете до минимум Вашето въздействие върху околната среда и да подобрите репутацията на бизнеса и производителността на труда си.

Управлението на риска за околната среда е важна част от планирането на Вашия проект. То може да Ви спести време и пари чрез внасяне на ефективност в процесите, и може да има решаващо значение за успеха или провала на проекта. Нашата Оценка на въздействието върху околната среда установява наличието на потенциални бъдещи опасности и предизвикателства, за да се намали Вашето отрицателно въздействие върху здравето на хората, които контактуват с Вашия обект, и върху околната среда във Вашия район. Чрез разглеждане на различни сценарии и предвиждане на бъдещи предизвикателства, нашата оценка на риска ще гарантира, че сте предвидили и определили бюджет за всички вероятности по отношение на бъдещето на Вашия обект. Тя Ви помага и за незабавно справяне със съществуващи проблеми, например, източници на замърсяване, като по този начин ще се избегне скъпоструваща рекултивация на по-късен етап.

Системата на нашите оценки на риска разглежда здравето на хората, подпочвените и повърхностните водни ресурси, и местните екосистеми. Това, което се получава от биотопите, носи редица ползи за околната среда, но и предизвикателства за екологията, тъй като навлизането на нови насаждения за биогориво би могло да се отрази на крехките екосистеми. Чрез изучаване на областите, които ще бъдат подложени на промяна, и с помощта на компютърно картографиране ние можем да направим оценка на потенциалното въздействие.

Една оценка на риска ще позволи на нашите опитни екипи да имат предвид и коригиращит действия, които трябва да предприемете за успеха на Вашия проект, а също и да бъдете в съответствие с действащите нормативи.

За да доведете до максимум своята производителност и устойчиво развитие, и да сведете до минимум щетите, които нанасяте на околната среда, здравето на хората и местните екосистеми, ние разглеждаме рисковете за тези, които използват Вашия обект, и за съседните общности, свързани с емисиите в атмосферата, шума и вибрациите от Вашата работна площадка. С помощта на най-новото компютърно моделиране ние симулираме потенциални пътища на замърсяване, нива на концентрация и приблизителна сила на въздействие върху работещите на обекта и върху местното население.

Заключенията на нашата оценка ще определят начините за рекултивация или корективните действия, необходими за успеха на Вашия проект и за удовлетворяване на изискванията на съответното законодателство. Обърнете се към нашия опитен екип още днес за план за действие, съобразен с Вашите нужди