Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 848/2018 ЗА БИОПРОИЗВОДСТВО, КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ

Регламентът за биологично производство има голямо въздействие върху биологичните земеделски производители, преработватели, търговци, в т.ч. търговци на дребно, контролиращи лица, изследователи и потребители. Настоящият текст представлява кратък преглед на основните промени, които са в сила от 1 януари 2022 г.

 

В края на 2011 г., по-малко от три години след влизането в сила на Регламент 834/2007, Европейската комисия реши да преразгледа законодателство в сектора, като извърши оценка на въздействието му. През март 2014 г. Комисията излезе с предложение за нов биологичен регламент, който да замени съществуващата правна рамка.

Новият биологичен регламент влиза в сила от 1 януари 2022.

Приетият текст представлява „Основния акт“. Това означава, че много подробности от текста са доразработени и се публикуват в други правни актове- наречени „Делегирани актове“ и „Актове за изпълнение“.

 

 

ОСНОВНИ ПРОМЕНИ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ С  РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 848/2018 ЗА БИОПРОИЗВОДСТВО СА ПО ОТНОШЕНИЕ НА:

Обхвата

По новия регламент категориите продукти, които могат да бъдат сертифицирани по биологичен начин, са:

1. Непреработени растения и растителни продукти. Домашни животни и непреработени животновъдни продукти

2. Преработени продукти, предназначени за ядене;

3. Фуражи

В приложение I към новия регламент са представени и други продукти, които не са обхванати от трите категории, но въпреки това могат да бъдат сертифицирани. Този списък включва:

-дрожди, използвани за храна и фураж;

-сладка царевица, лозови листа, хмелови леторасти и други подобни годни за консумация части от растения и продукти произведени от тях;

-пчелен восък;

-етерични масла;

-билкови продукти на растителна основа.

 

Дейностите извършвани в местата за обществено хранене (ресторанти и столове), остават извън обхвата на регламента. 

 

 

Цел на новото законодателство е да се засили насърчаването на късите вериги за дистрибуция и местното производство.

Засилва се и концепцията за производство, свързано с почвата и се посочва „принос

към нетоксична среда “, „ дългосрочно плодородие “ и „ биологично разнообразие “. Още един нов принцип е да се стимулира използването на биологичен растителен репродуктивен материал и породи животни с висока степен на генетично разнообразие, устойчивост срещу болести и дълголетие.

Ново при храните е изключването на храни, съдържащи или състоящи се от инженерни наноматериали. 

 

Правила за производство за фермерите  

Днес „групова сертификация“ е разрешена само в развиващите се трети страни. С новият регламент ще бъде разрешена и в ЕС. Групова сертификация означава, че определен брой малки фермери могат да се организират и да бъдат сертифицирани като едно цяло. Един сертификат ще обхваща всички фермери, които не могат да продадат своите сертифицирани продукти самостоятелно, а само през групата.

 

С новия регламент ще бъде възможно биологичните земеделски производители да използват хетерогенни семена, предимно за полски култури. Днес такива семена не могат "законно" да бъдат използвани от фермерите, тъй като се характеризират с високо ниво на генетично и фенотипно разнообразие.

Концепцията за отглеждане на растения в почвата е подсилена в новия регламент.

За животновъдите по-висок процент фураж трябва да идва от самата ферма или от същия регион. 60% (70% от 2023 г. нататък) фуражите за крави, овце, кози, коне, елени и зайци и 30% за свине и домашни птици трябва да са от регионален произход. Днес тези проценти са съответно 60% и 20%.

Дерогациите, които понастоящем са постоянни, ще бъдат преходни в новия регламент. Следователно фермерите имат продължаване на достъпа до неорганични семена или млади животни, когато те не са достъпни като биологични – само за определен период. Преходът на дерогации ще бъде подкрепен от национални бази данни, които ще направят публично достъпна информацията за органични семена и млади животни. Ясно е посочено, че тези дерогации могат да се използват само когато органични семена и органични млади животни не се предлагат на пазара.

 

Правила за преработка на храни

В новия регламент използването на естествени аромати ще бъде силно ограничено. Днес всички естествени аромати са разрешени, докато от 2022 г. само натурални аромати, произхождащи от споменатите съставки, могат да се използват за биологична преработка. Например, ще бъде разрешен само „естествен аромат на лимон“, което означава, че най-малко 95% от аромата е получен от лимон. Правилата за получаване на органични аромати също ще бъдат описани подробно.

Ще бъде създаден списък с разрешени за използване при биологична преработка препарати за почистване и дезинфекция. Днес такъв ограничителен списък не съществува.

Гъвкавостта при посочване на произхода на съставките е леко увеличена. Понастоящем да се идентифицира продукт като от „Земеделие от ЕС" или „Българско земеделие", най-малко 98% от съставките трябва да се отглеждат в ЕС (или в България). С новия регламент минималният процент ще бъде 95% и дори може да се спомене регион, например, ако 95% от съставките се отглеждат в Тоскана, може да се използва референцията „Земеделие от Тоскана“.

 

 

Контрол и сертификация

Системата за биологичен контрол ще бъде тясно свързана с новото общо законодателство относно официалния контрол на храни и фуражи, което беше публикувано през 2017 г. Освен това специфичните изисквания за контрол на биологичните продукти са подробно описани в новия биологичен регламент.

Освен гореспоменатото групово сертифициране, другата новост е, че годишната физическа проверка няма да бъде задължителна за всички оператори. Днес това се отнася за 100% от операторите в процес на сертификация. За ниско рискови ферми/съоръжения се предполага, разреждане на честотата на контрола – една инспекция на всеки 24 месеца, а не на всяка година. Контролите ще трябва да имат силен фокус върху риска.

 

Търговците на дребно, които продават само предварително опаковани биологични продукти, няма да се нуждаят от сертифициране, но ще бъдат подложени на проверки от общото законодателство за официален контрол. Освен това държавите-членки могат да решат да освободят от сертифициране земеделските производители, които продават малки количества биологични продукти директно на крайния потребител.

Темата, която беше силно дискутирана по време на законодателния процес, беше свързана с действията, които трябва да се предприемат при откриване на остатъци от неразрешени вещества върху биологични продукти. Държавите-членки имат различни процедури и не е постигнато споразумение. Следователно държавите-членки могат да продължат да прилагат своите национални подходи, докато темата не бъде обсъдена отново през 2022/2023 г.

Внос

В новия регламент ще има две системи за внос на биологични продукти от страни извън ЕС:

 

Търговски споразумения: всички трети държави, които понастоящем са признати за еквивалентни, ще трябва да предоговарят условията за търговски споразумения съгласно новата процедура на ЕС. Съгласно настоящата система са признати тринадесет трети страни: Аржентина, Австралия, Канада, Чили, Коста Рика, Индия, Израел, Япония, Република Корея, Швейцария, Тунис, Съединените американски щати и Нова Зеландия;
Сертифициращи органи: когато няма търговско споразумение, Комисията ще
изготви списък на признати контролни органи, които ще бъдат упълномощени да извършват контрол и сертифициране в трети държави. Регламентът на ЕС ще се прилага по еднакъв начин в рамките на ЕС и извън ЕС. Ще бъде позволена известна гъвкавост за използването на продукти за растителна защита и/или торове, традиционно използвани в трети страни.

 

Сертификат

Сертификатът, който компетентните органи или, когато е уместно, контролните или надзорните органи предоставят на операторите или групите от оператори, се издава в електронен вид, когато това е възможно. С разработването и пълното внедряване на TRACES — електронната експертна система за контрол на търговията, от 1 януари 2023 г. издаването на сертификати в електронен вид ще стане възможно за всички компетентни органи, както и за всички контролни и надзорни органи в Съюза.

За повече информация може да посетите сайта на Европейската комисия

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_en