Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да се предпази дадено работно място от опасности и за да се отговори на наредбите за здраве, безопасност и околна среда, Вие се нуждаете от силна оценка на риска и цялостна стратегия за управление.

Обадете ни се днес за план за управление на здравето, безопасността и околната среда.

SGS е промишлен лидер за услуги за здраве и безопасност на работното място, работейки над 25 години с широка гама от промишлени сектори - от архитекти до конструкции на търговски центрове, жп линии, шосета и летища, атомни и електроцентрали. Ние работим в съответствие с националните и международни стандарти и сме акредитирани от множество организации. Нашите професионалисти за услуги за здраве и безопасност са експерти в предотвратяването на професионални рискове. Ние ви помагаме да гарантирате, че вашите инсталации, материали и съоръжения отговарят на всички необходими стандарти и нормативи. Ако Вашите хора работят в среда с риск от експлозия от газ или лесно запалими материали, ние можем да Ви помогнем със силна оценка на риска.

Ние работим с Вас по време на всички етапи от Вашия бизнес - от планирането и проектиране на планове за архитектурата и мястото, до конструкцията, работата и поддръжката на мястото. Ние Ви помагаме да разработите план за управление и да го интегрирате във Вашата организация,, използвайки поръчкови софтуерни приложения, които да отговорят на Вашите нужди. След това ние можем да наблюдаваме и ръководим плана, за да гарантираме, че той работи, допринасяйки за продължителното подобрение и продуктивността на място.

Ние можем да Ви помогнем със следните услуги:

 1. Предотвратяване на трудови рискове:
  • Идентификация на опасностите, оценка на риска и определяне на механизма за управление на работния процес, както и на отделни роли в работата.
  • Изготвяне на планове за превантивен и смекчаващ механизъм на управление  
  • Оценка за излагане на химически, физически и биологични замърсители
  • Проучвания за оценка на ергономията и психо-социологията
  • Инспекции на безопасността на инсталации и оборудване
  • Проучване и корективни мерки за злополуки
  • Системи за управление на здравето и безопасността при работа: OHSAS 18.001
  • Услуги за регистрация, оценка и разрешаване на химикали (REACH) и класифициране, етикетиране и опаковане (CLP)  
  • Услуги за качество на околната среда в затворени помещения
  • Оценка на риска от азбест
  • Обучение за здраве и безопасност на персонала и техниците

 2. Здраве и безопасност в работната конструкция
  • Координация на здравето и безопасността 
  • Изследвания и планове в областта на здравето и безопасността
  • Специализирано обучение

 3. Промишлена безопасност
  • Планове при извънредни ситуации
  • Оценка на риска от експлозия 
  • Управление на големи инциденти и опасности: Директива SEVESO
  • Количествен анализ на риска

 4. Изследване, внедряване и въвеждане на нови методи за здраве и безопасност

Нашите услуги също включват документация в подкрепа на:

 • Съответствие с всички съответни наредби
 • Верификация на плановете за здраве и безопасност и разрешителни за достъп
 • Вътрешен контрол на лицензите
 • Сертификат за контрол на кранове и оператори.

Ние сме вашият идеален партньор, който ще се заеме със сложните аспекти на управлението на координацията и мониторинга вместо вас. Със солиден и цялостен план за здраве, безопасност и околна среда Вашата организация ще демонстрира пред хората Ви и заинтересованите страни ангажираност с безопасността. Започнете Вашия план днес - обадете се на нашия акредитиран екип по безопасност днес за начална оценка на риска сега.