Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Възможно е Вашите работни съоръжения и оборудване да освобождават неорганизирани емисии, предизвиквайки замърсяване на околната среда и загуби за Вашия бизнес. Поемете контрола с изследванията на изпускани емисии от SGS. Обадете се на нашите експерти още днес.

Възможно е изтичащите от Вашето промишлено оборудване неорганизирани емисии на летливи органични съединения (ЛОС) да имат скъпоструващи последици за здравето и безопасността на Вашите работници и Вашата печалба. Възможно е ЛОС да допринасят за емисиите парников газ или да увеличават риска от пожар и експлозия.

Управлението на откриването на течове е значителна операция, която трябва да се извършва от експерти. Нашият екип по управление на изпусканите емисии ще поеме този важен проект вместо Вас. Нашият акредитиран екип от професионалисти включва техници по мониторинг за проверка на цялото Ви оборудване (напр. помпи, компресори, фланци, вентили, съединения, предпазни клапани). Ние можем също да извършваме проверка за откриване и отстраняване на течове в случаите, когато сте задължени по закон.

Мониторинг на емисии се извършва с преносим пламъчно-йонизационен детектор или фото-йонизационен детектор съгласно международно приети методи (стандарти ЕРА и EN). Методологията лесно може да се пригоди и към местните стандарти.

В процеса на измерване изпускащите компоненти се маркират. След това използваме софтуер, специално предназначен за запис на измервания, за съставяне на списък на изпускащите части, които имат нужда от поправка, и водене на документация за историята на всеки компонент. Автоматично се издава отчет за всеки компонент и се изчислява броя на компонентите за измерване в следващото проучване. Софтуерът също може да се пригоди към местното законодателство.

Изчисляват се емисиите общо за работните съоръжения. След ремонта на определеното оборудване, ние проверяваме дали ремонтът е редовен и съответно актуализираме Вашия архив с преизчислената обща стойност за неорганизираните емисии.

Поемете контрола над машините и съоръженията, и управлявайте Вашите печалби и досието си по безопасност. Обадете се на нашия екип за проучване на неорганизираните емисии още днес.