Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ако инвестирате пряко или непряко в някакъв проект със селскостопански култури, услугите по мониторинг на реколтата на SGS могат да ви помогнат. Ние извършваме мониторинг на реколтата по време на нейния растеж и до първата точка на съхранение, като намаляваме възможните рискове и загуби.

Нашият широк опит в селскостопанския сектор и широка мрежа от агрономи и други експерти означава, че индустрията високо уважава нашите изчерпателни услуги по селскостопански мониторинг.

Нашата независима програма за мониторинг на реколтата комбинира посещения в полето в стадия на развитие с измервания преди жътвата и мониторинг на жътвата.

Нашите услуги по мониторинг на реколтата обхващат посещения в полето и оценка на количествени показатели. В първоначалния преглед са включени следните задачи:

 • Геореферентни зони
 • Верификация на наличната земя за култивиране
 • Преглед на култивираните видове
 • Оценки на продуктивността за потенциално изчисляване на производството
 • Идентификация на стадия на развитие
 • Верификация на фитосанитарните аспекти
 • Оценка на агрометеорологичните аспекти
 • Верификация на мениджмънта на културите и почвата
 • Очаквано време за прибиране на реколтата

Ние подчертаваме и оценяваме факторите, които могат да повлияят върху продуктивността, създавайки ясни и заключителни окончателни доклади, които могат да ви информират във вземането на решения.

Ние следим развитието на селскостопанските култури и освен това проследяваме дейностите свързани с прибирането на реколтата и нейното приемането в склада и/или преработвателните единици.

За мониторинг на полето нашите услуги включват:

 • Мониторинг на растителния растеж
 • Преоценка, ако е необходимо, на оценената продуктивност и пригодността за потенциално производство
 • Регистриране на наличие на вредители и болести, както и анализиране на контролния график
 • Оценка на агрометеорологичните аспекти
 • Инспекция на мениджмънта на културите и почвата
 • Анализ на фактори, които биха могли да намалят производството

По време на прибиране на реколтата ние изпълняваме следните задачи:

 • Мониторинг и измерване на полетата преди прибиране на реколтата
 • Изготвяне на ежедневни доклади включващи подробности за района на прибиране на реколтата, очаквания добив от продукта и дестинацията
 • Проследяване на продуктите

По време на доставката на реколтата до първия склад/производствената точка ние извършваме следното:

 • Потвърждаване на приемането на продуктите в склада и/или производствените единици
 • Сравнение между полученото и очакваното производство
 • Проверка за възможни отклонения на продукта
 • Създаване на доклади съдържащи общото приемане на продукти от площите подложени на мониторинг

Гарантирайте, че селскостопанските култури представляващи интерес за вашия бизнес ще останат под постоянен надзор, като се свържете със SGS сега, за да попитате за нашите услуги по мониторинг на селскостопански култури.