Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви осигури съответните умения и познания за оценка и отчитане на съответствието и ефективното приложение на системи за управление на околната среда.

Целта на това обучение е да осигури на участниците познанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити на системи за управление на околната среда и да допринесе за непрекъснатото им усъвършенстване.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Описвате отговорностите на вътрешния одитор и ролята на вътрешния одит при поддръжката и усъвършенстването на системите за управление
  • Обяснявате целта и структурата на ISO 14001 и обяснявате принципите, процесите и избрани техники, използвани за определянето и управлението на екологичните аспекти и въздействия, включително и значението им за одиторите по ЕMS
  • Планирате и подготвяте вътрешен одит, ще събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка от документи и архиви
  • Пишете фактологични отчети за одити, които спомагат за подобряване на ефективността на системата за управление
  • Предлагате начини за проверка на ефективността на корективните действия

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

От участниците не се очаква да имат познания по одит, по системите за управление на качеството или по ISO 14001 преди началото на курса.

Свържете се със SGS сега, за да научите повече за обучението за вътрешни одитори по ISO 14001, предлагано от SGS.