Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Анализът на материалите и веществата за обработка, предлаган от SGS, ви помага да гарантирате, че вашите материали притежават качество, което е необходимо, за да гарантирате, че вашите продукти ще функционират съгласно високи стандарти.

При производството на вашите фотоволтаични клетки и модули вие трябва да сте сигурни, че материалите, които използвате, са с достатъчно висок стандарт, за да гарантирате качествената и надеждна работа на вашия продукт. Анализът на материалите, предлаган от SGS, оценява свойствата и качеството на материалите в цялата верига на доставки, като част от непрекъснатото проучване и разработване на вашите продукти.

Тестване и анализ от експерти

Ние сме лидер на пазара с доказан опит и знания в областта на полупроводниковата промишленост, затова вие можете да ни се доверите за извършване на обстоен анализ на вашите материали.

Нашият опитен персонал със специалисти във всички области извършва оценка за "чиста зона", изменение на околната среда в малки помещения за полупроводници и фотоволтаични продукти:

 • Молекулярно замърсяване преносимо по въздуха (AMC) - анализ на импинджер (уред за измерване на запрашеността на въздуха)/анализ на адсорбенти
 • Органично и неорганично молекулярно замърсяване на повърхността (SMC) - анализ на отбелязваща полупроводникова пластина

Извършваме тестване и анализ за всеки етап от веригата на доставки, ако ви е необходимо. По-долу са дадени примери за свойствата, които проверяваме, когато тестваме материалите:

 • Силиций:Извършваме анализ на замърсяващи вещества в общата маса и на повърхността, както и анализ на примесите, електрическите свойства, структурата на кристала
 • Свръхчиста вода:Състав, концентрация, чистота в диапазон части на милион, йони, метали, частици, общо количество органичен въглерод, бактерии
 • Отпадъчни води:За метали, йони, органични вещества
 • Химични вещества (киселини, основи, разтворители, утайки):Състав, концентрация, съдържание на вода, чистота, метали, частици, остатъци, вискозитет, плътност, общо количество органичен въглерод
 • Емулсии, нефт, грес:Частици, примеси, устойчивост
 • Цели:Чистота, структура
 • Дебелослойни пасти:Състав (свързващо вещество, разтворители, флюсове и добавки), газове чрез пиролиза, отработени газове и кондензати, термични свойства
 • Субстрати (стъкло, метал):Свойства на повърхността, състав, чистота, механични свойства
 • Фолиа:Степен на омрежване, състав, термични свойства, устойчивост и състояние

За да откриете как можете да се възползвате от извършването на анализ на вашите материали, свържете се със SGS и попитайте за нашето тестване и услуги за анализ на материалите и веществата за обработка.