Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Входящият и фермерски одит на SGS ви позволява да останете конкурентоспособен и да запазите доверието на клиентите.

Можем да ви помогнем в спазването на международните изисквания за безопасността и качеството на храните, както и за поддържане на устойчивост - включително по-добро, устойчиво производство - и отговорност пред обществото и околната среда.

Чрез заявка за оценка на селскостопанска ферма включваща пилотни одити и окончателно сертифициране вие можете да се възползвате от предимствата на нашето световно присъствие, независимост и ненадмината репутация относно одит и сертификационни решения. В допълнение към оценката на доставчиците и сертификацията по безопасността на храните, ние предлагаме схеми за сертифициране във връзка с честната търговия, околната среда, управление на качеството, социална отговорност и устойчивост.

Ние можем да ми предоставим сертификация на широка гама входни материали за вашите селскостопански операции, плюс на практиките във фермата, които следвате, за да ви гарантираме, че се придържате към добрите селскостопански практики (GAP). Ние правим това в съответствие с критериите за сертифициране установени от следните организации:

 • Британски съвет на търговците на дребно (BRC) - Основната търговска асоциация на търговците на дребно във Великобритания
 • GLOBALG.A.P – Организация, която задава доброволни стандарти за сертификация на селскостопански продукти по целия свят, при спазване на GAP
 • Анализ на опасността и критична контролна точка (HACCP) – Хранителната промишленост използва тази система във всички стадии на производството и приготвянето на храни (включително опаковането и дистрибуцията) за идентифициране на потенциални опасности за безопасността на храните или елиминиране на рисковете
 • Международна финансова корпорация (IFC) – Тази организация работи с широка гама хранителни продукти в Азия, Източна Европа и Латинска Америка
 • ISO 22000 – Този международен стандарт задава изискванията на програмите за управление на безопасността на храните, като внедрява принципите на HACCP
 • SQF 1000 – Разработен от Института за безопасни качествени храни (SQF), този базиран върху HACCP кодекс за гарантиране на доставчиците удовлетворява потребностите от първокласни производители в градинарството, производството на месо, птици, млечни произведения, яйца, кафе и зърнени култури, риболова и рибовъдството
 • Пакет одити на хранителни продукти - Наша собствена процедура за одит, която може да ви помогне с единствен одит да спазите повечето международно признати стандарти за гарантиране на безопасността и качеството на храните
 • Сертификационни схеми свързани с устойчивото развитие - те включват:
  • 2BSvs (доброволна схема за устойчиво развитие на биомаса и биогорива)
  • Международно сертифициране за устойчивост на въглерода (ISCC)
  • Bonsucro (бивша инициатива за по-добра захарна тръстика)
  • NTA8080 (сертифициране на устойчива биомаса, първоначално от Холандия)
  • RED Гарантиране на устойчива биоенергия (RBSA)
  • REDcert – сертифициране от отрасъла за селско стопанство и биогорива в Германия
  • Кръгла маса за задълженията към възобновяемите транспортни горива (RTFO)
  • Кръгла маса на отговорните производители на соя (RTRS)
  • Кръгла маса за устойчивото палмово масло (RSPO)

Освен това, ние активно участваме в много други схеми за одит и сертификация, които се разработват понастоящем.

Свържете се със SGS сега за да откриете как нашите входни и фермерски одити могат да допринесат за пазарно доверие и да ви гарантират спазване на разпоредбите за безопасност и качество на храните.