Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Схемата Round Table on Responsible Soy (RTRS) е международна инициатива, чрез която производителите и търговците на соя, работят заедно с банки и социални организации, за да осигурят устойчиво култивиране на соята в цял свят и социална отговорност на този сектор.

Вашата сертификация по Round Table on Responsible Soy (RTRS) демонстрира пред заинтересованите страни и пред Вашите клиенти факта, че Вие приемате стандарта RTRS.

Стандартът RTRS е одобрен от Европейската комисия като съответстващ на изискванията на европейската директива за възобновяема енергия. SGS е лидер заслужил доверие в сертификацията на селскостопански продукти от 1878 г. до сега. Ние сме спечелили репутация с цялостни, прозрачни одити, които проверяват съответствието с обширна гама стандарти. Когато си партнирате с нас по сертификация спрямо RTRS, Вие се възползвате от нашия широк мултидисциплинален опит, който включва компетентност по всички компоненти на одита по RTRS.

По време на процедурата за сертификация спрямо RTRS, нашите акредитирани одитори гарантират, че Вашите политики, процедури и документация отговарят на стандартите на схемата Round Table on Responsible Soy. Тези стандарти включват компоненти, свързани с:

  • Правата на служителите 
  • Поземлените права 
  • Съблюдаването на използването на земята в малки мащаби и на традиционното й използване 
  • Благополучието на местното население 
  • Защитата на биологичното разнообразие 
  • Използването на водата 
  • Почвеното плодородие 
  • Използването на пестициди 
  • Влиянието върху инфраструктурата

Схемата Round Table on Responsible Soy отразява променящите се очаквания на заинтересованите страни и на Вашите клиенти. Свържете се със SGS за да научите как можете да спечелите конкурентно предимство чрез сертификация спрямо RTRS.