Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучението по информираност за ISO 26000 на SGS бе разработено, за да Ви помогне да разберете принципите на ISO 26000 и това, как да интегрирате системи за социална отговорност в една организация.

Стандартът ISO 26000 бе въведен, за да поощрява устойчиво развитие чрез насоки, които организациите могат да следват, за да насърчават ангажираността със социално отговорно поведение. Глобалните организации са принудени да изградят стратегиите си за социална отговорност според ISO 26000.

Обучението ще помогне на участниците да разберат основното предназначение на ISO 26000 и да обяснят контекста и взаимовръзките между указанията, местните промишлени практики и съответната законова рамка. Обучението ще подчертае също така важността на резултатите и подобрението в поведението на организацията по отношение на социалната отговорност

Обучението е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на система за социална отговорност, базирана на ISO 26000. Ако планирате да завършите друго обучение по социални системи, като например обучение за вътрешен одит и обучение за водещи одитори, по време на този курс ще получите познанията и разбирането за ISO 26000 въз основа на които ще изградите уменията на одитор.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

От участниците не се очаква да имат познания по системи за социална отговорност или по ISO 26000 преди началото на обучението.

Свържете се със SGS, за да научите повече за обучението за информираност по ISO 26000, предлагано от SGS.