Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS тества всички превозни средства и компоненти, за да гарантира съответствието с международните директиви за излезлите от употреба превозни средства (ELV). Това включва Директива 2000/53/ЕО на Европейския съюз, както и съответните директиви за Китай, Япония и Корея.

Директивите насърчават производителите на всички превозни средства и компоненти да проектират продуктите с възможност за повторна употреба и рециклиране. Законодателството също така ограничава употребата на специфични вещества, включително олово, живак, кадмий, хром (VI), а в определени случаи, също така и на бромирани забавители на пламъка, като например полибромирани дифенилни етери (PBDE) и полибромиран бифенил (PBB)

Като използваме най-модерните технологии, ние провеждаме тестове на излезли от употреба превозни средства, които са достатъчно чувствителни, за да открият дори малки количества от тези вещества. Благодарение на нашата световна мрежа и на стандартизираните процедури за тестване ние можем да извършваме тези услуги във всяка точка по света и на всеки етап от производството.

Ние също така предлагаме химичен анализ и консултиране за съответствие. Например, ние можем да тестваме веществата, включени в Международния списък с вещества в автомобилите, подлежащи на деклариране (GADSL), и да добавим допълнително ниво на безопасност към вашите производствени процеси. Освен това, можем да ви помогнем да управлявате особено опасните вещества (SVHC) в съответствие с регламентите на Европейския съюз за Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH).

Нашите специалисти също така могат да предоставят решения и консултации за управление на данните в съответствие с Международната система за база данни за материали (IMDS) и със Системата за база данни за материали за автомобилната техника в Китай (CAMDS) или с други формати за представяне на отчетност. Ние имаме възможност да обработваме базите данни от ваше име и да се запознаваме с новостите по отношение на регулаторните промени. Това ще ви спести време и ще ви помогне да гарантирате реалното им спазване.

Свържете се сега със SGS, за да откриете как нашите услуги за излезлите от употреба превозни средства (ELV) могат да помогнат с хомологация и да намалят въздействието върху околната среда на вашите производствени дейности и продукти.