Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Подобрете вашите знания за Регламента на ЕС относно медицинските изделия и начина на прилагането му с този основен курс за електронно обучение от SGS.

На 5 май 2017 г. в Официален вестник на Европейския съюз бе публикуван Европейският Регламент относно медицинските изделия (MDR). Той е публикуван като Регламент (ЕС) 2017/745 и обхваща медицинските изделия и активните имплантируеми медицински изделия. Неговите изисквания се отнасят до Европейската комисия, както и до производителите на медицински изделия, нотифицираните органи и компетентните органи на държавите-членки. Новият регламент е почти три пъти по-дълъг и много по-строг от предходната Директива относно медицинските изделия (MDD). Тригодишният преходен период за всички стопански субекти в сферата на медицинските изделия в Европа започна да тече на 25 май 2017 г.

За да помогнем на производителите на медицински изделия да се справят със сложността на стандартите на новия регламент, разработихме курс за електронно обучение, в който се въвеждат основните промени и последици от регламента. Курсът също ще ви даде възможност да разберете по какъв начин Регламентът на ЕС относно медицинските изделия ще окаже влияние на вашата организация.

Цели на курса

Този курс предоставя на участниците обща информация за критичните промени във връзка с Регламента на ЕС относно медицинските изделия, както и времевите рамки за внедряване и въздействието върху ресурсите.

Целева аудитория

Нашият курс за обучение е предназначен за, но не се ограничава само до регулаторен персонал, мениджъри, главни изпълнителни директори, главни финансови директори, служители в сферата на медицинските изделия и потребители на медицински изделия, които искат да научат повече за новия регламент.

Съдържание на курса

Този курс обхваща следните теми:

  • общ преглед на новия регламент;
  • основните промени, с които трябва да сте запознати;
  • какво на практика означава Регламентът на ЕС относно медицинските изделия;
  • къде можете да намерите допълнителна информация;
  • тест за проверка на знанията.

Критерии за завършване на курса

Участниците трябва да завършат целия курс и да получат оценка „Зачита се“ с резултат 8/10 или повече на финалния изпит. След успешно завършване на курса участниците ще могат да изтеглят Удостоверение за завършване. Ще имате право на 12-месечен достъп до този курс, считано от датата на покупката.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашия курс за електронно обучение за въведение в Регламента на ЕС относно медицинските изделия или за да резервирате вашето обучение.