Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение ви осигурява познанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити на системи за управление, базирани на ISO/IEC 20000, и за принос към непрекъснатото им усъвършенстване.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Можете да описвате отговорностите на вътрешния одитор и ролята на вътрешния одит при поддръжката и усъвършенстването на СУК в съответствие с ISO 20000
  • Можете да обяснявате целта и структурата на ISO 20000
  • Планирате и подготвяте вътрешен одит, ще събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка от документи и архиви
  • Пишете фактологични отчети за одити, които спомагат за подобряване на ефективността на СУК
  • Предлагате начини за проверка на ефективността на корективните действия

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

Моля, имайте предвид: От участниците се очаква да имат познания по ISO 20000 преди започване на курса.

Свържете се със SGS сега за повече подробности по обучението на SGS за вътрешни одитори по ISO 20000.