Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за вътрешни одитори на системи за управление на енергията по ISO 50001 от SGS – дава възможност на вашите служители да разберат изискванията на стандарта ISO 50001 и да извършват вътрешни одити на системите за управление на енергията (EnMS) във вашата организация в съответствие с тях.

Повишаването на енергийната ефективност на организациите е ключово за справяне с глобалното затопляне, енергийната сигурност и изчерпването на изкопаемите горива. Освен това, клиентите очакват организациите да се отнасят по-отговорно към околната среда и да демонстрират енергийна ефективност. Ние можем да ви помогнем да отговорите на тези очаквания, като осигурим на вашите служители познанията и уменията да внедряват ефективни системи за управление на енергията и околната среда.

Защо да изберете обучението за вътрешни одитори на системи за управление на енергията съгласно ISO 50001, предлагано от SGS?

При завършване на този курс участниците ще могат да:

  • опишат предназначението на една EnMS
  • обяснят принципите, процедурите и техниките, използвани при оценката и управлението на риска, включително и тяхното значение за EMS одиторите
  • обяснят целта, съдържанието и взаимовръзките между ISO 50001 и правната рамка, касаеща една EnMS
  • Възприемат ролята на вътрешен одитор при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на една проверка в съответствие с ISO 19011 и чрез интерпретиране на изискванията на ISO 50001

Този курс е подходящ за вас, в случай че сте опитен одитор на системи за управление, запознат с принципите и концепциите, залегнали в управлението на енергията и/или професионалист, желаещ да се запознае с уменията,необходими за извършване на одити съгласно ISO 50001. 

За да научите повече за нашето обучение за вътрешни одитори на системи за управление на енергията съгласно ISO 50001, свържете се с нас днес.