Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение предлага въведение в принципите за одит на интегрирани системи за управление

Целта на това обучение е да Ви осигури познанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити и по 3-те стандарта и да допринесе за непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление. От участниците се очаква да имат познания по одити на качеството, околната среда, здравето и безопасността преди започване на курса. Тези предварителни познания се осигуряват от обучението по информираност за съответните ISO 14001, ISO 9001 и СУБХП.

След приключване на обучението Вие ще:

  • Обяснявате целта и структурата на ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001
  • Описвате отговорностите на вътрешния одитор и ролята на вътрешния одит при поддръжката и усъвършенстването на системите за управление в съответствие с трите стандарта
  • Обяснявате принципите, процесите и избрани техники, използвани за определянето и управлението на аспектите и влиянието, включително и значението им за одиторите по интегрирани системи за управление
  • Планирате и подготвяте вътрешен одит, ще събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка от документи и архиви
  • Пишете фактологични отчети за одити, които спомагат за подобряване на ефективността на системата за управление.
  • Предлагате начини за проверка на ефективността на корективните действия

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

Свържете се със SGS сега за повече подробности по обучението от SGS за вътрешни одитори по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.