Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предвидено да ви помогне в получаване на познанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити на социални системи.

От участниците се очаква да имат познания за системите за социално управление и SA 8000 преди започване на курса. Тези основни познания се осигуряват от обучението за информираност по системите за социално управление.

След приключване на обучението Вие ще:

  • Описвате отговорностите на вътрешния одитор и ролята на вътрешния одит при поддръжката и усъвършенстването на системите за управление в съответствие със SA 8000 и ISO 19001
  • Обяснявате принципите, процесите и избрани техники, използвани за определянето и управлението на аспектите и влиянието на SMS, включително и значението им за одиторите по SMS
  • Планирате и подготвяте вътрешен одит, ще събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка от документи и архиви
  • Пишете фактологични отчети за одити, които спомагат за подобряване на ефективността на системата за управление
  • Предлагате начини за проверка на ефективността на корективните действия

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

Свържете се със SGS още днес за повече подробности по обучението на SGS за вътрешни одитори по социални системи.