Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за проверка и сертификация на биомаса от SGS гарантират производството на биогорива по надежден начин. Обадете се на нашия опитен екип за проверка днес.

Използвана за алтернативно гориво, биомасата и нейните производни могат да помогнат за намаляването на емисиите парникови газове. Все пак не всички биогорива оказват едно и също влияние на околната среда. Начините за производство и транспортиране могат да доведат до непредвидено въздействие върху околната среда, като в някои страни производството на биогорива може да засегне местната реколта от хранителни култури.

За да се гарантира не само качеството, но и трайното производство, проверката на биомасата е от основно значение. Ние сме водеща фирма в разработването на системи за проверка и сертификация, които служат за утвърждаване на биомасата. Нашата програма за проверка на биомаса служи като независима документация, че Вашите продукти се произвеждат и доставят по надежден начин. Това е Вашето доказателство, че се съобразявате с всички регулаторни изисквания. Ние можем да съобразим услугите си за проверка със съответните местни правни норми.

Нашите проверки за утвърждаване на биомаса включват:

  • Твърдо биогориво (продукти от дърво и селскостопански остатъци, включително сертификация на качеството на дървените палети и стърготини)
  • Селскостопански култури като източник на енергия (палмово масло, ятрофа)
  • Алтернативни горива (биодизел, биоетанол)
  • Остатъци и отпадъци, използвани за производство на електроенергия
  • Биомасата, използвана за проекти за намаляване на емисиите по Механизма за чисто развитие , които позволяват на развиващите се страни да търгуват или продават квоти за парникови газове на други страни

Ние извършваме одити на Вашите съоръжения за производство и оценяваме въздействието върху околната страна на всеки етап от веригата за доставка, за да се пресметне енергийният и въглероден баланс. Нашите експертни екипи изследват производството - от земеделските и култивирани продукти и суровини - до използваните транспортни методи и гориво.

Нашите услуги за проверка и сертификация на биомаса Ви позволяват да се възползвате от световните пазари, признавайки биогоривото Ви като утвърдено. Окончателното заключение от проверката ни може да Ви помогне при постигането на съответните цели и отговарянето на изискванията за възобновяема енергия по отношение на финансова подкрепа и инвестиции, които се предлагат за Вашата промишленост.

Проверката на биомасата подпомага запазването на местното биоразнообразие, насърчава взаимноизгодната търговия с продукти и подпомага програмите за търговия с емисии. Обадете се на нашия признат екип днес и покажете загриженост за Вашите препоръки за околната среда.