Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване от SGS – намалете до минимум рисковете за здравето и околната среда с помощта на самофинансиращата се комплексна система за управление на отпадъците.

Бързият темп на растеж в използването на електрически и електронни устройства по целия свят води до огромно увеличаване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в световен мащаб. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване се изнасят в страни, които не разполагат с необходимите ресурси, за да се справят с отпадъците или с въздействието им върху човешкото здраве и околната среда. Изгарянето, нарязването или изхвърлянето на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в депата за отпадъци не решава проблема. С течение на времето повече от 1000 вещества, открити в отпадъците от електрическо и електронно оборудване, включително олово, кадмий и живак, могат да бъдат изпуснати от местата за съхранение и да си проправят път към екосистемата.

За да помогне на държавите да се справят със своите отпадъци от електрическо и електронно оборудване, SGS създаде RenovoTM, самофинансираща се комплексна система за управление на отпадъците. Тя обхваща цялата верига от решения - от производството до възстановяването, рециклирането и екосъобразното изхвърляне.

Защо да използвате системата Renovo на SGS за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване?

Системата Renovo предлага уникално, цялостно решение на проблема с отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Тя се състои от три модула, за да се гарантира, че има ползи за всеки един аспект от управлението на отпадъците. Те са следните:

  1. Физическа проверка в страната на произход, за да се гарантира, че вашата страна няма да се превърне в сметище за опасни отпадъци. Ние проверяваме дали износителите не превозват отпадъчни продукти за вашата страна, като същевременно твърдят, че това са други продукти, както и дали всякакви отпадъчни продукти, които превозват, са в съответствие с правилата и разпоредбите на Базелската конвенция.

  2. Създаване на източник за приходи от прогресивния данък за рециклиране (ART), който се основава на принципите „разширена отговорност на производителите“ и „замърсителят плаща“ и следва оборудването до края на жизнения му цикъл. Ако вашата страна не разполага с официална програма за управление на отпадъците, ние можем да ви помогнем в процеса на прилагане на законодателството, за да улесним събирането на прогресивния данък за рециклиране (ART).
     
  3. Изграждане и изпълнение на модерно, ефективно съоръжение за преработка на отпадъци във вашата страна, като се използват приходите, получени от прогресивния данък за рециклиране (ART). Ние наблягаме на възстановяването на полезни продукти и намаляване на количеството на опасните материали, изхвърляни в депото за отпадъци.

Невероятните ползи от системата Renovo за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване включват:

  • Драстично намаляване на количеството токсични материали, засягащи почвата, подпочвените води и хранителната верига
  • Намаляване на разпространението на общи заболявания, независимо дали са причинени от излезли от употреба болнични отпадъци или маларийни комари, развъждащи се в износени гуми
  • Стимулиране на икономическия растеж чрез създаване на нови работни места, като се използва местен персонал, както и нови възможности в други сектори, като препродажбата на възстановени материали в местните и международните сектори на производството 
  • Повишена информираност по въпросите на околната среда и рециклирането, като се насърчава по-нататъшния растеж

Уникална възможност да се помогне за решаването на проблема на страната с управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване

В качеството си на водеща световна компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране SGS има опит в областта на ресурсите и инфраструктурата, за да изпълни две задачи, които са от жизненоважно значение за ефективното управление на отпадъците. Те са - да гарантира, че стоките, които се изнасят, са в съответствие с Базелската конвенция за управление на електрическите и електронни отпадъци и да осигури ефективно събиране на прогресивния данък за рециклиране (ART). Чрез включването на тези задачи в нашето решение за управление на електрическите и електронни отпадъци, ние гарантираме, че вашата система за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване е ефективна, самофинансираща се и устойчива.

Свържете се с нас, за да научите повече.