Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С навлизането на новите разпоредби за търговия с дървен материал в ЕС и САЩ, особено значение придобива повишаването на прозрачността и отчетността в горския сектор.

Незаконната сеч лишава държавите от милиарди долари от данъчни приходи и причинява масивни екологични щети. Корупцията, свързана с дърводобива, подронва авторитета на закона, обезсърчава законните инвестиции и възпрепятства развитието.

Ние в SGS вярваме, че дългосрочното подобрение на управлението и проверката на информацията относно горите допринася за по-доброто управление в горския сектор. Националният контрол на горите предлага новаторски решения за подобряване на проследимостта и отчетността, култивира добри практики и повишава стандартите за управление.

Ефективен контрол на горите

Справянето с незаконната сеч и насърчаването на устойчивото управление на горите, едновременно с ускоряване на напредъка в областта на доброто управление, конкурентоспособността и прозрачността, е сериозно предизвикателство.

Ние в SGS вярваме, че ефективният мониторинг носи редица основни предимства:

 • Оптимизация и справедливо събиране на държавните приходи
 • Изграждане на национален капацитет
 • Съответствие, насърчаване и улесняване на търговията
 • Опазване на природните дадености и екосистеми
 • Принос към социално-икономическото развитие
 • Консолидиране на информацията за горския сектор

Ние целим:

 • да осигурим ефективен контрол на движението на дървения материал и свързаните финансови потоци
 • да гарантираме законността на дървения материал, предназначен за износ или местна дистрибуция
 • да подкрепим агенциите за управление на горите и правоприлагащите органи
 • да повишим стандартите за управление до международно признато ниво

Как става това?

Националният контрол на горите включва изграждането и управлението на национална система за проследимост на дървения материал, която осигурява контрол върху потока на дървения материал от гората до вътрешния и/или външния пазар.

Проследимостта на дървения материал осигурява проверка на доставната верига, която в момента е един от елементите, необходими за прилагането на Системата за проверка на законността (LAS) в рамките на Доброволните споразумения за партньорство по FLEGT, подписани между Европейския съюз и правителствата на страните производителки.

Националният контрол на горите потенциално включва комбинация от следните дейности:

 • Подпомагане на разработването и конфигурацията на платформа за проследимост на дървения материал
 • Въвеждане на употребата на баркод етикети и преносими устройства
 • Изграждане на капацитета на администрацията по горите и частните оператори
 • Извършване на документални и физически проверки за съгласуване на данните
 • Изграждане на пунктове за проверка по пътища, реки, граници и пристанища.
 • Мониторинг на износа на трупи и дървесни продукти
 • Осигуряване на изчисляването и събирането на приходите от горите от страна на държавата

За изграждането на такава система ние създаваме и управляваме агенция, която функционира независимо от правителството, като същевременно взаимодейства и работи със съответните държавни органи и ключови заинтересовани страни. Тази агенция изготвя доклади и удостоверения за проверка, които се базират на комбинация от проследяване на трупите и дървесината, мониторинг на данните и проверки за установяване на законността.

В рамките на Мандата за техническа помощ, ние подпомагаме Администрацията по горите чрез развиване на горепосочените дейности.

От 1995 г. досега ние сме изпълнили редица успешни национални и регионални проекти по мониторинг и проверка на горите в Африка, Азия, Латинска Америка и Русия. SGS понастоящем прилага Национални системи за проследимост на дървесината в Либерия, Демократична Република Конго, Камерун и Република Конго.

Нашите услуги се базират на надеждна информация и водещи технологии за проследимост. Ние прилагаме цялостна система, която включва всеки етап от веригата на доставка, от гората до пазара, чрез контрол на документацията, физически проверки и одити на законността.

Научете повече за предимствата на Националния контрол по горите на SGS.