Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Оценка на показателите (бенчмаркинг) на НПО от SGS – възползвайте се от тази универсална мярка за доверие и независимост.

В отговор на търсенето на независим, глобално приложим стандарт за оценка на отчетността на НПО, SGS разработи Оценка на показателите (бенчмаркинг) на НПО. Извършихме стотици оценки на големи и малки НПО в над 50 държави по света.

Оценката на показателите (бенчмаркинг) на НПО дава възможност на организациите да откриват рисковете и слабите страни и да ги коригират, преди да е станало твърде късно. Това е от първостепенно значение за всяка организация, която се стреми да постигне дълготрайно въздействие чрез прозрачно, ефикасно и ефективно използване на финансиране.

Предимства

Нашата услуга за оценка на показателите (бенчмаркинг):

 • предлага се и в чужбина и е международно приемлива и разпознаваема; 
 • управлява се от експерти с опит в сектора на НПО;
 • цялостна е, но не прекомерна; 
 • предоставя средство за сравняване на сходни НПО;
 • предлага на НПО обективна гледна точка, която е полезна за получаване на информация; 
 • задейства открити дискусии в рамките на организациите;
 • може да задейства цикъл на непрекъснато подобрение; 
 • може да подобри възприеманата стойност на НПО и по този начин да помогне за набирането на средства. 

Методология на оценката на показателите (бенчмаркинг) на НПО

Нашият стандарт за оценка на показателите (бенчмаркинг) е създаден с цел осигуряване на независима оценка на съответствието на НПО с международните най-добри практики и с цел доказване на доброто управление на риска. Акредитираните оценители на показателите (бенчмаркинг) прекарват два дни на място с НПО, като оценяват резултатите ѝ спрямо 99 обективно проверими показатели. Те са подбрани от основни кодекси и международни стандарти и са групирани в ключови направления.

По-късно за всеки показател се предоставят оценки, които се консолидират по направления в окончателен доклад за оценка. Клиентът, който може да бъде НПО или дарител, получава:

 • детайлни резултати за всяко направление; 
 • разбивка на силните страни и възможностите за подобрение;
 • препоръки за корективни и превантивни действия.

Преди да изпратим окончателния доклад от одита, проверяваме всички резултати с организацията. Ако оценките са над прага и няма признаци за сериозно несъответствие, даваме Сертификат за оценка на показателите (бенчмаркинг) на НПО.

Свържете се с нас, за да научите повече.