Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Етичността е в основата на SGS. Доверието, което вдъхваме на нашите клиенти и партньори, е ключът към успеха ни като организация и като индивиди.

Като лидери в индустрията, ние се придържаме към най-високите стандарти за професионално поведение. Етичният кодекс определя основните принципи на професионална етика за Групата SGS и е израз на ценностите, споделяни в нашата организация, компании и филиали.

Ние сме възприели култура, където проблемите в сферата на почтеността и професионалната етика могат свободно да бъдат повдигани и обсъждани. Служителите и другите заинтересовани страни, действащи от името или представляващи нашата организация, получават напътствия и подкрепа, за да разберат Кодекса и да могат да вземат правилни решения, когато са изправени пред етична дилема.

SGS е първата инспектираща фирма, която прилага глобална програма за обучение по почтеност на своите служители. Нашата програма за спазване на вътрешните разпоредби на базата на Етичния кодекс съществува, за да гарантира, че се прилагат най-високи стандарти за етичност във всички корпоративни дейности по целия свят в съответствие с най - добрите международните практики.

Нашето годишно обучение по етичност цели периодично опресняване на знанията относно принципите на Кодекса и се провежда от всеки супервайзор и мениджър, който отговаря за служители. Води се архив за участието на служителите, за да се гарантира, че всички ежегодно преминават обучението. Провеждат се и специфични обучения по етичност за супервайзори и мениджъри.

Годишното обучение по етичност се допълва от интерактивна Програма за електронно обучение, която интегрира общите принципи, съдържащи се в Кодекса, в различните сфери на нашия бизнес. Програмата е достъпна в интернет на английски, френски, испански, китайски и корейски език, и служи и за постоянно обучение, особено при постъпване на работа на нови служители, като част от тяхното въвеждане в работата.

Главният секретар по спазване на вътрешните разпоредби отговаря за прилагането на процедурите, регулиращи етичното поведение на служителите и консултантите, както и за провеждането на разследвания на предполагаеми нарушения от страна на служителите. Той също така определя стандартите за етичност, които ние очакваме от нашите бизнес партньори. Сигнали за предполагаеми нарушения на Кодекса могат да се подават устно на горещата ни линия или писмено - онлайн, по факс, или по пощата.

Комисията по професионална етика контролира прилагането на Етичния кодекс в нашата организация и съветва ръководството по всички въпроси от сферата на бизнес етиката. Тя също така одобрява споразуменията за възлагане или реализиране на бизнес възможности с посредници.

Комисията по професионална етика се състои от четирима членове:

  • Председател на Управителния съвет: P. Kalantzis
  • Главен изпълнителен директор: Франки Нг
  • Член на Съвета: С.Р. дю Паские
  • Главен секретар по спазване на вътрешните разпоредби: O. Меркт

СПАЗВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА В НАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ, КОЛЕГИ, ДОСТАВЧИЦИ И В ОБЩНОСТИТЕ, КЪДЕТО РАЗВИВАМЕ ДЕЙНОСТ, Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА ЗАЩИТИМ РЕПУТАЦИЯТА НИ НА ПАЗАРА. ТОВА Е ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО СЕ СПОДЕЛЯ ОТ ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ НА SGS.

ОЛИВИЕ МЕРКТ