Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Шистовият газ е "неконвенционален" източник на природен газ, който значително увеличи енергийните запаси в Северна Америка и се очаква в следващите десетилетия да се превърне в значителен източник на енергия в световен мащаб.

Отчитайки това, услугите по минералогия на шистов газ от SGS предоставят техники за анализ като QEMSCAN, XRD, геохимия, SEM и др., за да осигурят подробни минераложки и текстурни данни за вашите проби от сондажни ядки и шлам. Комбинирането на тези техники не само ни позволява да извличаме много подробни разбивки на минерали, но осигурява също и информация за разпределението на видовете глина и други минерални компоненти, както и характеризиране на други текстурни свойства като степен на разслояване и големина на минералите. По тези данни ние можем да съставим подробна минераложка карта, за да ви помогнем да визуализирате тези характеристики и да ви осигурим количествена характеристика на породата, която може да се използва за подобряване на стратиграфията, да даде насоки за инженерните свойства и да подпомогне установяването и определянето на оптималните интервали за фракинг на фациеса.

Съвременни услуги по качество на резервоари (СУКР) от SGS за приложения за шистов газ

Ние използваме допълнителни геоаналитични техники като QEMSCAN, XRD и SEM, за да осигурим повече информация, отколкото може да предложи която и да било друга техника поотделно.

С комбинирането на тези техники SGS може да осигури:

сурови количествени минераложки данни

 • количествен анализ на минералните съставки за проследяване на нивата
 • идентификация и количествено определяне на тежки минерални видове
 • количествено определяне на различни глинести минерали, включително недобре кристализирани глинести минерали
 • Количествен анализ на кристализиран обломъчен кварц
 • Количествен анализ на кристализиран/аморфен биогенен кварц
 • количествени минераложки данни за валидиране на информация от каротажен кабел

текстурни данни

 • минераложки карти за визуализация на разслояването и разпределението на глини
 • минераложки карти за визуализация на разпределението на минералите в рамките на пробата
 • средна големина на минерала по открити минерали за непосредствено сравнение с многочислени набори данни от проби

литоложки данни

 • количествено литоложко типологизиране по специфични за клиента параметри
 • вариации в литотипното разнообразие за осигуряване на стратиграфия с висока резолюция дори и при привидно хомогенни разрези

данни за плътност на частиците

 • изчислени според реалната минералогия на пробата
 • плътността на частиците може да се изчисли за всеки отчетен литотип
 • дават възможност за валидиране на данни от каротажен кабел

данни за оценка на пропускливост

 • данни за оценка на макропропускливост (QEMSCAN) – обикновено до 5 микрона
 • данни за оценка на мезо- до микропропускливост от детайлни електронномикроскопски изображения с обратноотразени електрони (BSEM)

Геохимическите данни, съобразени с вашите изисквания, напр. общ органичен въглерод (TOC), позволяват определянето на потенциални продуктивни зони, докато данните за неорганична химия могат да помогнат за валидиране на спектроскопските данни.

Свържете се с вашия представител на SGS за повече информация за това, как нашите услуги по минералогия на шистов газ могат да ви помогнат.

пишете ни