Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нашият анализ на производствена химия гарантира контрол върху работата на вашите залежи на нефт и природен газ.

Нашата програма за изпитване ви дава възможност да познавате и да минимизирате влиянието на котления камък, корозията, подкиселяването и съвместимостта между твърди породи и течности върху производителността на вашите залежи.

SGS предоставя оборени от отрасъла методи, които отговарят на най-високите стандарти за изпитване и сертификация. Ние притежаваме богат опит, който обхваща целия процес от проучване и добив на нефт и природен газ до сертифициране на рафинираните петролни и газови продукти. С тези умения ние притежаваме ненадминати познания в областта на нефтения и газовия отрасъл, за да отговорим на вашите нужди от анализ на производствена химия.

Анализ на производствена химия

SGS предлага пълен пакет от изпитване за оптимизиране работата на вашите сондажи и минимизиране на експлоатационните разходи. Вие можете да го възложите на нашия квалифициран персонал и да се доверите на неговите експертни умения и на нашите най-съвременни стационарни лаборатории за всички ваши анализи. Ние предлагаме също и мобилни лаборатории на място, които конфигурираме по заявка с помощта на нашата програма FluidPro PAL™ или, при по-малки проекти - нашия пакет за бързо разгръщане RDK™.

Нашите услуги по изпитване на производствена химия обхващат следните сфери:

 • определяне на базови седименти и вода
 • определяне на водно съдържание по Karl Fisher 
 • определяне на плътност
 • определяне на вискозитет 
 • определяне на реология 
 • определяне на соленост на суров нефт
 • консервиране на солени разтвори  
 • йонна хроматография
 • газова хроматография 
 • дестилации
 • масспектометрия
 • количествен анализ на суров нефт
 • определяне на температурите на втечняване
 • бактерии, намаляваща сулфата  
 • анализ на сулфатни остатъци 
 • определяне на съдържание на пясък в добитите течности
 • определяне на живак в газове и течности

Ние предлагаме много други видове изпитване на производствена химия за вашите специфични нужди. Разберете как можем да ви помогнем.

пишете ни