Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Снемането на отпечатък от суров нефт се използва от SGS за да се определят ключови биомаркери в нефта за приложения за геохимия на залежи, смесване на продукти и нефтени разливи.

Температурно програмираната капилярна хроматография в комбинация с масспектрометрия очертава уникалните компоненти на вашата конкретна проба суров нефт.

Определянето на ключовите съставни маркери осигурява на вашата компания информация за изходния залеж, степента на смесване на продуктите и може да определи източника на течове на нефт от нефтопроводи и производствени системи. Тази информация е важна за картиране на степента и размера на вашия залеж, за оптимизиране на смесеното производство и минимизиране на разходите за саниране.

Техники за снемане на отпечатъци от SGS

Снемането на отпечатъци от суров нефт от SGS използва капилярна хроматография и масспектрометрия, за да ви даде цялостна представа за вашите залежи. Капилярната газова хроматография (GC) определя маркери (пристан, питан и други изопреноиди) за да генерира ясна хроматографска следа благодарение на специфични по продъжителност процеси на узряване на биогенно и термогенно разлагане. При комбиниране на тази техника с масспектрометричен анализ (измерващ съотношенията маса-заряд) стават възможни още по задълбочени сравнения. Тези две техники заедно дават както качествени, така и количествени резултати за вашите проби. Нашите специалисти предоставят опитни тълкувания, които осигуряват задълбочен поглед върху раздробеността на вашия залеж, смесеното производство и източниците на разливи и течове на нефт.

Свържете се вашия представител на SGS сега, за да обсъдите как можем да ви помогнем чрез нашите анализи.

пишете ни