Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Най-новата версия на стандарта ISO 50001: 2018 „Системи за управление на енергията“, беше публикувана на 21 август 2018 г. Тази версия отбелязва второто издание на стандарта.

Wind turbine
От публикуването му през 2011 г., ISO 50001 става все по-актуален. До края на 2016 г. по стандарта са сертифицирани над 20 000 организации.. Според проведено глобално проучване само през 2016 г. сертификациите по ISO 50001 се увеличават с 69% . Според ISO, наличните данни показват, че организациите, които прилагат стандарта ISO 50001, успяват да постигнат първоначални енергийни подобрения от поне 10%  и постигат нетни икономии на разходи, най-вече чрез ниски разходи или без промяна на разходите за операции.

Стандартът е приложим към всяка организация и е ориентиран към бизнеса. Той е значим и води към положителна промяна. Целта му е да се създадат необходимите системи и процеси за непрекъснато подобряване на енергийните характеристики -  - енергийна ефективност, използването и потреблението на енергия - като се осигурят изисквания за системен процес, базиран на данни и факти. Индикаторите на енергийните характеристики (EnPIs) и енергийната базова линия (EnBs), два взаимосвързани елемента,  разгледани в ISO 50001, позволяват на организациите да демонстрират подобрение на енергийните си характеристики.

Успешното прилагане на стандарта изисква промяна в културата в рамките на организацията и ангажираност на всички нива и функции, особено на висшето ръководство. ISO 50001 гласи, че една организация трябва да определи своите външни и вътрешни обстоятелства, да разбира нуждите и очакванията на заинтересованите страни и да определя рисковете и възможностите, които да се вземат предвид, за да се постигнат очакваните резултати от нейната система за управление на енергията и да подобри своите енергийни характеристики.

Новата версия отговаря на изискванията на ISO за стандартите за системи за управление, включваща внедряване на структура на високо ниво, идентичен основен текст и общи термини и дефиниции, като по този начин осигурява висока степен на съвместимост с други стандарти за система за управление, включително ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.

Основните промени спрямо предишното издание са следните:

  • Приемане на изискванията на ISO за стандартите за системи за управление, за да се осигури високо ниво на съвместимост с други стандарти за системи за управление
  • Насоки за интеграция на процесите на стратегическо управление
  • По-силен акцент върху ролята на висшето ръководство
  • Термините и определенията са актуализирани и организирани спрямо контекста
  • Включването на нови определения, включително "подобряване на енергийните характеристики"
  • Изясняване на изключенията при видовете енергия
  • Пояснения по отношение на енергийния преглед
  • Нормализиране на индикаторите на енергийните характеристики и енергийната базова линия
  • Добавяне на подробности относно плановете за събиране на енергийни данни (преди -  планове за измерване на енергията) и свързаните с тях изисквания
  • Изясняване на  текста относно индикаторите на енергийните характеристики и енергийната базова, за да се осигури по-добро разбиране на тези понятия

Преходният период към новия стандарт е три години.

Ние можем да предоставим на организациите ценни съвети и насоки за прехода.

"С помощта на нашите експерти и добре обучени одитори, SGS може да помогне на организациите през техния преход . Ние предлагаме набор от полезни инструменти, активи, GAP анализи и обучения, за да се посрещнат нуждите на всяка организацията и да се подпомогне постигането на безпроблемно и успешно сертифициране на системата за управление на енергията. " - заяви Magd Hendy, Transition Task Force Leader, SGS.