Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

На 12 март 2018 г., финалната версия на новия стандарт ISO 45001, беше публикувана от Международната организация за стандартизация (ISO).

ISO 45001:2018 заменя OHSAS 18001:2007 като световно признат стандарт по Системата за управление на здравето и безопасността при работа. Макар и подобен на OHSAS 18001, новият ISO 45001 приема рамката на високо равнище, посочена в Приложение SL, за всички нови и ревизирани ISO стандарти за системи за управление.

ISO 45001:2018 е основен механизъм за всяка организация, която оперира в сферата на осигуряване на здраве и безопастност на работното място. Стандартът поставя основните изисквания за управление на здравето и безопастността на работното място, и представлява средство за подпомагане подобряването на цялостното представяне, свързано със здраве и безопасност. Той насърчава все повече заинтересовани компании да се фокусират върху основан на риска подход при управлението на здравето и безопасността.

Преход от OHSAS 18001 към ISO 45001

Ако вашата организация в момента разполага с акредитирана сертификация по OHSAS 18001, ще имате три години от официалното публикуване на новия стандарт, за да преминете към ISO 45001. За да се подготвят за прехода, всички притежатели на сертификация по OHSAS 18001 трябва да преминат през следните стъпки:

  • Да се снабдят с копие от новия стандарт;
  • Да изградят фирмена стратегия и да ангажират всички заинтересовани страни;
  • Да изготвят план за внедряване;
  • Да гарантират, че са отговорили на всички нови изисквания и да повишат осведомеността на всички страни, които имат влияние върху ефективността на Системата за управление на здравето и безопасността при работа (OHSMS);
  • Да прегледат и подвърдят ролите на ръководството, техните отговорности и задължения;
  • Да прегледат системите за управление на продукти и услуги, които са аутсорснати;
  • Да прегледат и разберат изискванията за рисковете и възможностите;
  • Да гарантират, че изискванията за „документираната информация“ са разбрани;
  • Да актуализират съществуващата Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да отговори на новите изисквания, и да осигурят потвърждение за нейната ефективност;
  • Да се свържат с SGS във връзка с организиране на прехода.

Как може SGS да ви помогне?

Ние можем да ви осигурим обучение за информираност по ISO 45001, за да разберете изискванията на стандарта, Приложение SL, подхода, основан на риска и упълномощаване на ръководството. При запитване можем да осигурим и анализ на пропуските, който да бъде използван, за да се наблегне на промените, които е необходимо да се предприемат, за осъществяване на прехода от OHSAS 18001 към ISO 45001 сертификация.