Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS получи акредитация, съгласно ISO 14065:2013 от UKAS (United Kingdom Accreditation Services) да предоставя верификационни услуги съгласно Регламент (ЕС) 2015/757, касаещ мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (EU MRV).

Получената акредитация оправомощава SGS да верифицира плановете за мониторинг и емисиите на въглероден диоксид на морския транспорт в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/757 (EU MRV).

EU MRV е глобална програма, която засяга всички корабособственици и оператори на кораби с брутен тонаж над 5000 тона, които пристигат, намират се във или отплават от пристанища под юрисдикцията на държава членка на ЕС и EFTA (Норвегия и Исландия), независимо от техния флаг и националност. Корабособствениците и операторите на корабите са задължени да извършват мониторинг и да докладват своите емисии на CO2 на годишна база. Плановете за мониторинг, както и годишните доклади за емисии на парникови газове, следва да бъдат верифицирани от независим, акредитиран верификационен орган. Акредитацията на SGS покрива, както оценка на съответствието и верификация на плановете за мониторинг, така и годишната верификация на докладите за емисии на парникови газове.

Първата стъпка към постигането на съответствие с Европейското законодателство изисква от корабособствениците и операторите на плавателни средства да подготвят план за мониторинг за всеки от своите кораби, попадащ в обхвата на EU MRV. Плановете за мониторинг трябва да бъдат представени на акредитиран верификационен орган за оценка на съответствието до 31 август 2017 г.

Верификационният орган следва да извърши оценката на плановете за мониторинг и да издаде документ за съответствие до 31 декември 2017 г.

Първият отчетен период за морския транспорт започва на 1 януари 2018 г. и завършва на 31 декември 2018 г. През първите 12 месеца корабосоствениците и операторите на кораби следва да събират съответните данни за определяне на въглеродните емисии, като в края на периода следва да изготвят доклад за емисиите за всеки свой плавателен съд. Докладите за емисиите на СО2 за първия отчетен период (2018 г.) следва да бъдат верифицирани от независим акредитиран верификационен орган в срок до 31 април 2019 г. и впоследствие всяка следваща календарна година.

SGS притежава дългогодишен опит като акредитиран верификационен орган на доклади за емисии на парникови газове, както съгласно задължителните, така и съгласно доброволните програми. Добавянето на услугите по верификация на емисиите от морския транспорт допълва и разширява богатото портфолио от услуги, включващо специализирани решения, лабораторни анализи и консултантски услуги, предлагани от компанията в областта на морската индустрия.

За повече информация:

Албена Амзина
Околна среда, здраве и безопасност
Бизнес Мениджър
Тел: +359 2 910 15
СЖС България ЕООД

За SGS

SGS е компания - световен лидер в областта на контрола, верификацията, анализите и сертификацията. SGS е призната като световен еталон за качество и етичност. С повече от 75,000 служители, SGS работи в мрежа с над 1,500 офиси и лаборатории по целия свят.