Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви даде познанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити на системи за управление на качеството (QMS) за медицински изделия спрямо изискванията на ISO 13485:2016 и да допринесе за непрекъснатото им усъвършенстване.

Това интензивно обучение има за цел да предостави на участниците необходимите умения за извършване на вътрешни одити, използвайки интерактивно обучение от водещи одитори на медицински изделия, опитни в стандарта ISO 13485 и в извършването на одити от упълномощени органи.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Разбирате изискванията на ISO 13485:2016 и изискванията към системите за качество на Директиви 93/42/EEC и 98/79/EC
  • Знаете как да извършвате вътрешни одити на системи за качество
  • Разбирате ролята на вътрешния одит в поддръжката и усъвършенстването на системите за управление
  • Планирате и подготвяте вътрешен одит
  • Знаете да събирате доказателства чрез наблюдения, анкетиране и вземане на проби
  • Пишете фактологични отчети за съответствието на системата за управление спрямо стандартите за одит
  • Участвате в процеса на корективни действия

Обучението обхваща презентации, семинари и интерактивни ролеви игри с водещи одитори на медицински изделия, опитни в стандарта ISO 13485 и в извършването на одити от упълномощени органи.

Свържете се със SGS сега за повече подробности по обучението на SGS за вътрешни одитори по ISO 13485.