Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение ви дава разбиране за новите международни разпоредби, инициативи и директиви, издадени за фармацевтичната верига на доставка през последната година.

Ние обясняваме как да се документират и приложат тези нови промни в законодателството и как да подобрявате постоянно вашите системи във връзка с бъдещите промени в законодателната рамка. Ще бъдат обсъдени трудностите и общите проблеми, пред които се изправят фармацевтичните фирми във връзка с тези нови правила, за да помогнем да се гарантира, че всички вътрешноведомствени системи за управление на качеството в цялата верига на доставка на фармацевтичния бизнес са надеждни и изправни.

Обучението е предназначено за лица от висшето ръководно ниво на отделите по управление на качеството, контрол на качеството, производството и особено за висшия мениджмънт, за да се осигури безпроблемно внедряване на новите и бъдещите промени.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес за повече информация по обучението на SGS за експерти по ДПП.