Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Как можете да демонстрирате отговорността си към околната среда?

Потребители, клиенти и заинтересовани страни обръщат все по-голямо внимание на влиянието върху околната среда на техните дейности, продукти и услугите, които използват. Те очакват от фирмите да спазват стандартите за околната среда и да демонстрират ангажимента си към намаляване на влиянието на ежедневните операции върху нея. Това може да бъде предизвикателство, но и възможност за Вас да демонстрирате отговорността си към околната среда, да се откроите сред конкуренцията и да покажете на настоящите и на потенциалните клиенти доказателство за Вашия ангажимент.

Предимствата

 • Ефективно управление на аспектите, свързани с околната среда
 • По-добро спазване на законодателството за околната среда
 • Предотвратяване на замърсяването
 • Намаляване на използването на енергия и ресурси, като намаляват и работните разходи
 • Непрекъснато подобрение на ефективността по отношение на околната среда
 • Намаляване на риска от налагане на глоби и от съдебни спорове
 • Повишаване на доверието на заинтересованите страни
 • Повишаване на моралните качества на служителите
 • Нови бизнес възможности, свързани с потребители, загрижени за околната среда

Демонстриране на високи нива на опазване на околната среда при участие в търгове за международни договори/локално разширяване с цел приспособяване на бизнеса

Предлагаме широка гама от курсове за обучение по ISO 14001:2015, приспособени към изискванията на Вашата организация. Свържете се с местния офис на SGS за повече подробности.

Други услуги, свързани със системите за управление на околната среда

 • Оценка на празнотите съгласно изискванията на ISO 14001:2015
 • Услуги за сертификация и обучение по ISO 14064 - Проследяване и верификация на парникови газове
 • Интегрирани система за управление: едновременен одит и сертификация с други системи за управление, които вече сте внедрили
 • Оценка на празнотите или сертификация по изискванията на ISO 50001:2011 (Системи за управление на енергията)
 • Решения за одит по допълнителни предварително зададени критерии за ефективност по отношение на околната среда
 • Проверка на доклади за устойчивост: независима проверка на докладите за околната среда и социалните доклади съгласно международни стандарти, като GRI и AA1000

Демонстрирайте ангажимента на Вашата организация относно системите за управление на околната среда чрез оценка и сертификация по стандарта ISO 14001:2015, извършени от SGS.