Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Екваториалните принципи представляват доброволна рамка за управление на кредитния риск и установяват насоки за екологична и социална оценка на риска при дейности, свързани с финансиране на проекти.

С приемането на тези принципи, финансовият отрасъл разполага с набор от екологични и социални критерии за управление на тези рискове при финансиране на проекти за развитие в световен мащаб.

Идеята на екваториалните принципи е всяка финансова институция да възприеме система за управление по екваториалните принципи, която включва минимум вътрешни стандарти за финансов и правен анализ и отговорна финансова оценка на проекти. Целта на екваториалните принципи е да гарантират, че проектите, които финансирате са в състояние да отговорят на определени социални и екологични изисквания.

Днес, повече от всякога, финансовите институции и спонсори на проекти са под натиска на усещането за липса на прозрачност и управление на риска по отношение на социалната и екологична отговорност. Чрез възприемането и извършването на одит на вашите проекти по екваториалните принципи, вие можете да покажете на банки, спонсори, инвеститори, правителствени учреждения и други заинтересовани страни вашия ангажимент към социалната и екологична отговорност. SGS осигурява надеждна и цялостна оценка на риска по екваториалните принципи за финансови институции, финансиращи големи инфраструктурни и индустриални проекти в световен мащаб.

SGS е надеждният лидер в областта на екологичната и социална отговорност. При вашата пълна и цялостна оценка, ние съчетаваме нашето разбиране за проектно финансиране и глобални нормативни изисквания, отнасящи се за екологични и социални отговорности. Оценка на SGS спрямо екваториалните принципи разглежда и проверява начина, по който вашата работа е насочена към десетте принципа, които са включени в документа:

  • преглед и категоризация на проекти
  • социална оценка и оценка на въздействието върху околната среда
  • приложими социални и екологични стандарти
  • план за действие и система за управление
  • консултация и разкриване
  • механизъм за оплакванията
  • независим преглед
  • спогодби
  • независим мониторинг и отчетност
  • изготвяне на доклади

Екваториалните принципи са се превърнали в най-зачитания индустриален стандарт за екологично и социално управление на риска. Партнирайте си със SGS за вашата оценка по екваториалните принципи и ще демонстрирате вашата ангажираност към екологично и социално отговорното финансиране на проекти.