Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлаганите от SGS услуги, свързани с протеомика, представляват получаване на ефективно изразяване на гените на ниво протеини с помощта на протеомен анализ.

Протеомиката представлява разследване изразяването на гени на ниво протеини. Генната експресия и следователно съдържанието на клетъчни протеини може да варира, както количествено, така и качествено съгласно режимите на обработка и/или стресовите условия. Предлагаме ви ефективен протеомен анализ за разследване изразяването на гените на ниво протеини.

Защо да изберете предлагания от SGS протеомен анализ?

Нашите услуги, свързани с протеомиката ще ви помогнат да:

  • определите протеините и протеиновите модификации като фосфорилации, мутации или гликозилиране
  • откриете ниските нива на пептида, наличен в дадена смес
  • проведете анализ на профила на примеси за рекомбинантни протеини като се открие наличието на незначителни нива на протеини с примеси като напр. протеини в клетка-гостоприемник
  • следвате изискванията на Международната конференция за хармонизиране на техническите изисквания за регистрация на лекарствените продукти за хуманна употреба ICH Q6B за характеризиране и потвърждаване на биолекарствените продукти за нови маркетинг приложения

Надежден протеомен анализ, предлаган от водещ доставчик

Като водещ световен доставчик на услуги, свързани с протеомиката, ние ви предоставяме нужния за вас опит, техническа и регулаторна експертност и изключителна глобална мрежа.

Нашата стратегия, свързана с услугите за протеомика включва следното:

  • натриев додецил сулфат – полиакриламидна гел електрофореза (SDS-PAGE), за да се раздели и визуализира протеиновото съдържание
  • течна хроматография с обратна фаза (RP-HPLC), за да се раздели и визуализира протеиновото съдържание
  • електроспрей йонизация с тандем мас-спектрометрия (ES-MS/MS), за да се секвенират пептиди, произведени от усвояването на протеини
  • нано течна хроматография с тандем масспектрометрия (LS-MS/MS), за да се секвенират пептиди, произведени от усвояването на протеини
  • разследване на базата данни за секвениране на протеините, за да се определят протеините в пробата

Нашата стратегия за тази услуга има и други приложения. Например ES-MS/MS секвенирането и разследването на базата данни може да открие ниски нива на пептида, наличен в дадена смес. В резултат на това техниката може да се използва като част от анализ на профила на примеси за рекомбинантни протеини като се открие наличието на незначителни нива на протеини с примеси като напр. протеини в клетка-гостоприемник.

За да научите повече за нашите услуги, свързани с протеомика, свържете се с нас сега.