Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Протеините в клетката-гостоприемник са най-големият замърсител на протеини в биофармацевтичните продукти, които са получени от рекомбинантна ДНК-технология и изискват процеси за възстановяване на протеините, за да се сведе до минимум тяхното съдържание в крайния продукт. Също така те са често имоногенни и носят рискове за ефикасността на лекарството и безопасността на пациента. Нивата на ДНК на клетката-гостоприемник са също замърсител и регулаторните органи като Световната здравна организация, ЕС и FDA са определили максимални нива, които считат за безопасни в продуктите.

Изследването на SGS за примеси в клетката-гостоприемник е жизненоважна услуга за осигуряване на качеството и безопасността на Вашия продукт. Работата на експертите в една от нашите висококвалифицирани лаборатории по света, ще Ви помогне да докажете безопасността като се покаже дали примесите в клетката-гостоприемник попадат в рамките на допустимите нива.

SGS Ви предоставя достатъчно чувствителни методи за изследване за откриване на примеси в клетката-гостоприемник като разполага с възможности за разработка на количествени изследвания на протеини в специфична клетка-гостоприемник за Вашата клетъчна линия. Нашите тестове включват:

  • количествени изследвания на протеини в клетката-гостоприемник - ELISA, ILA (имунолигандно изследване), SDS-PAGE (натриев додецил сулфат – полиакриламидна гел електрофореза) и имуноблотинг
  • Количествени изследвания на ДНК на клетката-гостоприемник - количествена полимеразна верижна реакция (PCR) и дот-блот хибридизация
  • Производство на антитела срещу "нулеви клетки" - имунизация

SGS е световна водеща компания по инспекция, проверка, изследване и сертифициране като нашите услуги, свързани с изследвания, непрекъснато се усъвършенстват, за да запазят лидерската си позиция в своя клас. Чрез аутсорсинг на Вашата дейност, свързана с изследване за примеси в клетката-гостоприемник, Вие се доверявате на една изпитана и проверена организация за проучвания по договор, която вече си партнира с основните играчи в областта на естествените науки.