Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение осигурява на организациите платформата за управление, с която да постигнат най-добри практики при сигурността на веригата на доставка и при поддържане на икономическите цели.

ISO 28000 задава изисквания за СУСВД, които да позволят на дадена организация да изгради, прилага, експлоатира, наблюдава, преглежда, поддържа и усъвършенства документирана СУСВД в контекста на цялостните рискове за сигурността на организацията.

Това обучение осигурява на участниците познанията и уменията, необходими за извършване на одити на системата за управление на сигурността по веригата на доставка съгласно стандартите на ISO 28000 и съответните технически спецификации за сигурност. Вие се научавате да оценявате дизайна, приложението и подобрението на СУСВД на организацията спрямо изискванията на ISO 28000.

След приключване на обучението Вие ще:

  • Обяснявате предназначението на системата за управление на сигурността по веригата на доставка (СУСВД), както и и да обяснявате процесите, засегнати в изграждането, прилагането, експлоатирането и наблюдението, прегледа и подобряването на една СУСВД съгласно дефинициите в ISO 28001:2007
  • Разбирате аспекта, свързан с управление на риска, на ISO 28000
  • Обяснявате предназначението, съдържанието и взаимовръзката на ISO 28001:2007, ISO 28003:2007, ТАРА, CTPAT и законодателната рамка, свързана със СУСВД.
  • Обяснявате ролята на одитора за планиране, провеждане, отчитане и проследяване на един одит на СУСВД
  • Планирате, извършвате и отчитате одит на СУСВД

Моля, имайте предвид: Необходимо е да имате предварителни познания по одит на други системи за управление, като ISO 9001. Наличието на основни познания по сигурност е пожелателно, но не задължително.

Свържете се с Вашия експерт от SGS, за да научите повече за предимствата на обучението за водещ одитор по ISO 28000, предлагано от SGS.