Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение от е увод в процеса на разработка, внедряване и действие на системата за управление на сигурността по веригата на доставка (СУСВД), базирано на ISO 28000.

СУСВД, която отговаря на изискванията на ISO 28000 Ви помага да преглеждате и управлявате рисковете и заплахите за сигурността по всички стъпала на веригата на доставка на дадена организация, включително транспортирането на стоките по тази верига. Това Ви позволява да насочите ресурсите и усилията си към областите с висок риск и да демонстрирате през заинтересованите страни сигурността, реализирана като управляван процес с възможност за отчитане.

След приключване на обучението Вие ще:

  • Обяснявате целта на ISO 28000:2007
  • Описвате изискванията на ISO 28000:2007
  • Обяснявате взаимоотношенията между клаузите на ISO 28000: 2007
  • Разбирате как да използвате ISO 28000 за постоянно подобрение на СУСВД

Обучението е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на СУСВД, базиран на ISO 28000. Ако планирате да завършите друго обучение поСУСВД, като например, обучение за вътрешни одитори и водещи одитори, по време на този курс ще получите познанията и разбирането за ISO 28000, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

От участниците не се очаква да имат познания по одит, по системите за управление на сигурността на информацията или по ISO 28000 преди началото на курса.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението по информираност за ISO 28000.