Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

REACH е регламент на Европейския съюз за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества.

Той се отнася за всички химични вещества - не само за тези, използвани в производствения процес, но също и за тези, които се влагат в продуктите от нашето ежедневие, като почистващи препарати и бои, или стоки, като дрехи, обзавеждане и електрически уреди.

За производителите и вносителите на потребителски продукти е важно да разберат своята роля и своите отговорности в рамките на REACH, тъй като REACH се прилага не само за химични вещества и смеси, но също така включва определени разпоредби, които се прилагат за някои изделия. Ограничаването на веществата, получаването на разрешение и уведомяването са важни фактори за даден продукт, който ще бъде пуснат на общия европейски пазар. Отрасълът трябва да се справи и с предизвикателствата при предоставяне на информация за вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC), в рамките на веригата на доставки и за потребителите.

SGS предлага пълен пакет от услуги, който да помогне на нашите клиенти да изпълнят задълженията си по REACH - от първоначалната регистрация по REACH до услуги като консултиране, изпитване, одитиране и верификация с цел систематично съотвествие на изискванията.

Според REACH отговорността за управлението на рисковете, свързани с въздействието на химичните вещества или изделията за широко потребление върху общественото здраве и околната среда, трябва да се поеме от предприятията. Повечето изисквания на REACH се отнасят директно за производителите и вносителите, които трябва да регистрират веществата (в чист вид, или тези, класифицирани като смеси), като подадат информация за свойствата на тези химични вещества. Според REACH те са задължени също така да извършват оценки на безопасността на химичните вещества и да предприемат мерки за управление на риска. REACH изисква производителите и вносителите да уведомяват европейските регулаторни органи за употребата на опасни вещества. Тогава REACH може да разреши употребата на тези вещества.

REACH изисква потребителите надолу по веригата да гарантират, че техните клиенти (например други индустриални предприятия и потребители) разполагат с необходимата информация, за да могат да използват техните продукти безопасно. Дистрибуторите са задължени да гарантират, че цялата информация, отнасяща се до безопасността на съответните вещества, се предоставя с веществата и продуктите, които продават, както и че няма забранени вещества в продуктите, които продават.

Освен това, рамката на REACH може да повлияе на изделията за широко потребление по отношение на разрешението за вещества съгласно Приложение XIV или на ограничението съгласно Приложение XVII, както и по отношение на уведомяването за вещества, пораждащи много сериозно безпокойство (SVHC), съгласно член 7 или декларацията съгласно член 33. Производителите и вносителите трябва да са наясно с факта, че стандартите на REACH са обект на постоянни промени и те трябва редовно да следят отблизо най-новите изисквания. 

Чрез световната си мрежа от лаборатории и добре обучени специалисти SGS предлага пълна гама от услуги, за да гарантира, че Вашите производствени и дистрибуторски системи отговарят на разпоредбите на REACH.