Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS по околната среда ще Ви помогнат да представите докладите за безопасност на продуктите и необходимите справки, за да спазите целия спектър от правни изисквания, които се отнасят за спешни действия при инциденти, свързани с опасни химикали. Обадете ни се още днес, за да научите как.

Когато дейността Ви е свързана с опасни вещества, бизнесът Ви трябва да спазва най-различни разпоредби. За да предоставите доказателства за съответствие, трябва да представите уведомителни доклади на съответните власти.

Благодарение на богатия си опит и световна мрежа от експерти, които ползваме, ние можем да Ви консултираме за това кои директиви и разпоредби се отнасят за Вашите продукти. Освен това, можем да Ви държим в течение на новостите и допълненията към разпоредбите, които се отнасят за Вас, така че никога да няма опасност да се окажете в състояние на несъответствие.

Ние предоставяме помощ конкретно за следните уведомителни доклади:

Наредби за класификация, маркировка и пакетиране 1272/2008/EC

Ние съобщаваме съдържанието на Вашите химически вещества на назначен, компетентен орган, което се използва в случай на спешни действия при здравен проблем.

Регламент за износ и внос на опасни химикали 689/2008/EC

Ние Ви помагаме да подготвите необходимите уведомителни доклади, книга и система за взаимоотношения с клиенти по отношение на опасни химикали, които са забранени или ограничени.

Директива 98/8/EC за биоцидите

Ако Вашите продукти са биоцидни, ние изготвяме уведомителен доклад, който е необходим за кандидатстване на разрешение.

Регламент за детергенти 648/2004/EC

Нашите лаборатории Ви осигуряват необходимия тестов режим за определяне на биоразградимостта на активните съставки на детергентите. Освен това, ние поддържаме комуникация по безопасност, необходима за спазване на строгите изисквания за маркировка.

Класификация и маркировка съгласно директивата за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) 1907/2006/EC (други, освен регистрираните вещества)

Веществата по тази директива, които отговарят на критериите за класификация като опасни, или които може да е необходимо да бъдат регистрирани, са предмет на известявате за класификация и маркировка. Ние Ви помагаме да предоставите съответните данни в съответния формат, които да отговарят на изискванията.

Не отклонявайте вниманието си от Вашата основна дейност и се възползвайте от нашите опитни експерти и софтуерни системи, които ще се погрижат за нуждите Ви от информация за известяване. Обадете се на нашите експерти по комуникация в спешни и аварийни ситуации още днес.