Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага гама от услуги за специализирани анализи от нашите акредитирани лаборатории, за да Ви осигури информацията, от която се нуждаете, за да сте сигурни, че работите по екологосъобразен начин, който отговаря на всички променящи се разпоредби за околната среда.

Напълно акредитирани на местно и международно ниво, ние сме признати за световен лидер в лабораторните изпитания и анализи. Нашите опитни екипи ще Ви помогнат в обновяването и адаптирането на Вашите методи за производство, и в инвестирането в процеси, които подобряват Вашите екологични показатели. Ние проверяваме широка гама от параметри за анализ на околната среда, в това число:

  • Въздух и газ
  • Прах и частици
  • Почва, утайки и седименти
  • Вода (отпадни води, подпочвена вода, повърхностна вода, технологична вода, питейна вода, баластни води, морска вода)
  • Отпадъци (опасни отпадъци, промишлени отпадъци)
  • Канални води и инфилтрата
  • Азбест и други минерални влакна

Освен извършването на рутинни анализи за изследване на замърсяването, нашата глобална мрежа от акредитирани лаборатории извършва по-подробни, специализирани анализи за идентифициране дори на много ниски концентрации на сложни замърсители от ново поколение. Ние осигуряваме съвременни съоръжения за изпитване на проби за ниска концентрация на дълъг списък на микрозамърсители и устойчиви органични замърсители (УОЗ). Целевите съединения се подбират внимателно и постоянно се преглеждат и актуализират, за да се гарантира, че те включват всички съединения, които се изискват от настоящото местно и международно законодателство. Ние включваме и онези вещества, които очакваме да бъдат взети под внимание за бъдещите разпоредби за околна среда.

Нашите независими доклади за околната среда са ценен инструмент за демонстриране на това, че работите по отговорен за околната среда начин. Освен това, те Ви дават възможност да съставите приоритетен план за действие за намаляване на емисиите на опасни вещества в околната среда.

Замърсяването на околната среда с токсични отпадъци трябва да се следи и се изисква от нормативите за околната среда във Вашия бранш. Нашите услуги за анализ на отпадъците Ви помагат да определите нивата на регламентираните опасни отпадъци и да съставите приоритетен план за намаляване на тези вещества във Вашите работни процеси.

За добро управление на околната среда, което ще подобри Вашия бизнес, се обадете на нашите акредитирани лаборатории за извършване на специализиран анализ още днес.