Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Направете крачка напред към постигане на целта за нулево изхвърляне на опасни химични вещества с помощта на SGS и намалете изхвърлянето на химични вещества при извършване на дейностите ви в областта на текстилната и обувната промишленост.

Текстилната и обувната промишленост отдавна се смятат за най-замърсените в екологичен аспект индустрии в света. Сложните производствени процеси и дългите вериги на доставка превръщат управлението на химичните вещества и изпълнението на целта за нулево изхвърляне в сериозно предизвикателство.

Уникален тристепенен подход

SGS разработи уникален тристепенен подход, за да помогне на производителите и техните доставчици да създадат една по-безопасна околна среда, а също така да подпомогне веригата на доставка на текстилната и обувната промишленост при постигането на целта за нулево изхвърляне, предоставяйки надеждни и холистични решения за управлението на химичните вещества и околната среда по цялата верига на доставка.

Нашият тристепенен подход предлага три области за подпомагане и обучение:

  1. Обучение и управление на знанията
  2. Оценка на риска от химични вещества
  3. Прилагане на най-добри практики и системи

По какъв начин може да помогне подходът на SGS за постигане на нулево изхвърляне на опасни химични вещества?

Неправилното използване и управление на химичните вещества е често срещано, но рядко злонамерено; най-честата причина за проблемите е липсата на познания за управлението на химичните вещества нагоре по веригата. Чрез нашия тристепенен подход обучаваме, информираме и образоваме хората относно риска, свързан с химичните вещества, които се използват в промишлеността, а също така относно начините за идентифициране и намаляване на рисковете, както и за поддържане на ефективен химичен инвентар. Тристепенният подход обхваща не само проблеми по веригата на доставка, свързани с химичните вещества и околната среда, но също така предоставя техническа помощ и възможни решения на различни марки, търговци на дребно и други участници във веригата на доставка на текстилната и кожарската промишленост.

Предимствата

Нашето решение за „нулево изхвърляне“ предлага холистичен подход, който:

  • Подобрява разбирането и информираността на доставчиците относно предизвикателството, свързано с нулево изхърляне на опасни химични вещества, както и относно важността на управлението на химичните вещества нагоре по веригата
  • Помага на марките и тръговците на дребно да задоволяват своите нужди за публично оповестяване по веригите на доставка
  • Предлага анализ, посещения на обектите и други услуги за технически консултации, извършвани методически и научно, като резултатите се представят по точен и фактически издържан начин
  • Подкрепя провеждането на научни изследвания и предоставянето на иновативни решения в областта на управлението на химичните вещества и околната среда
  • Позволява на клиентите да опознаят своята верига за доставки чрез сравнителен анализ и установяване на базови линии, улесняване на идентифицирането на областите за подобрение и създаване на система за проследяване, оценяване и потвърждаване на подобренията и постигане на целите

За да научите повече за това, как нашето холистично рещение за нулево изхвърляне може да помогне на вашия бизнес, свържете се с нас днес.