Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите по изпитване и сертифициране на лични предпазни средства (ЛПС), предлагани от SGS – гарантират, че вашите продукти отговарят на изискванията на Директива 89/686/ЕИО.

ЛПС е всеки артикул, чието предназначение е да се носи или държи от потребителя с цел защита от един или повече рискове, свързани с неговата безопасност. В Европа пускането на продуктите ЛПС на пазара се регулира от Директивата за личните предпазни средства (ЛПС) (89/686/ЕИО). Тя засяга повечето продукти за безопасност, предназначени за употреба при развлекателни и спортни дейности, както и за професионална употреба.

Всички продукти ЛПС, които се покриват от Директивата 2016/425 трябва да отговарят на основните изисквания за здраве и безопастност, посочени и описани в Регламента за ЛПС.

Изпитване на ЛПС

Нашите лаборатории за предлагат всеобхватни услуги за изпитване на много видове ЛПС:

Медицинско оборудване

 • Маски за лице
 • Защита за очите
 • Предпазни облекла: ръкавици и костюми

Оборудване и аксесоари

 • Защита на очите: слънчеви очила, очила за плуване 
 • Защита на главата: предпазни и спортни каски 
 • Защита за ръцете/краката: протектори за китка, длан, коляно и лакът

Облекло и обувки

 • Защитно облекло: облекло с висока видимост, защитно облекло за мотоциклетисти, облекло за заварчици и облекло за защита срещу топлина и пламък 
 • Защитни обувки: защитни, предпазни, работни обувки 
 • Защитни ръкавици: защита от механични рискове, рискове при заваряване и термични рискове

Първата стъпка при проверката на качеството на ЛПС е да се извърши изпитване, за да се оцени съответствието със съответните стандарти за изпитване. За Директивата за ЛПС са публикувани хармонизирани стандарти, а съответствието създава презумпция за съответствие с основните изисквания за здраве и безопасност (ОИЗБ) на Директивата.

Освен изпитването, хармонизираните стандарти описват изискванията за информация за потребителя и маркировка на продуктите. 

Сертифициране на ЛПС

ЛПС се класифицират в три категории: I, II и III. Във всеки от случаите вие трябва да предоставите Декларация за съответствие на ЕО.
Категория ЛПС Изисквания за сертифициране
Категория I:
Обикновени продукти, като например градински ръкавици, слънчеви очила и др.
Производителят може да се сертифицира самостоятелно – процес, който изисква разработване на техническо досие, което включва Декларация за съответствие на производителя.
Категория II:
Предпазни и спортни каски, защитни обувки, облекло с висока видимост и др.
Изисква се ЕО сертификат за изпитване на типа (член 10) от нотифициран орган, като например SGS. 
Категория III:
Сложни продукти, като например дихателно оборудване, оборудване срещу падане от височина и облекло за химическа защита.

Изисква се ЕО сертификат за изпитване на типа (член 10) и текуща оценка на съответствието (член 11). Според член 11 клиентът може да избере дали да има нотифициран орган.

 • Трябва да се извършва годишен одит на мястото на производство, за да се гарантира, че са внедрени системи за управление на качеството и се произвежда продукт, който отговаря на изискванията на текуща база
 • Всяка година трябва да се избират мостри за изпитване за съответствие 

CE маркировка

Ние предоставяме сертификат за изпитване на типа в ЕС за продукти от категория II и III чрез SGS Fimko – нотифициран орган (0598).

Ние също така осигуряваме годишни одити на фабриката за продукти Категория III чрез нашата глобална мрежа от одитори.

Каква е причината да изберете услугите по изпитване и сертифициране, предлагани от SGS?

Нашата международна мрежа и експерти ви предоставят прости и универсални решения за съответствието на продуктите ЛПС с изискванията за изпитване и сертифициране. Нашите акредитирани лаборатории също предоставят помощ при изготвянето на технически досиета и координирането с нотифицираните органи за издаване на ЕО сертификати за изпитване на типа.

Свържете се с нас още днес, за да получите повече информация.