Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

ISO 14001:2015 предлага все по-стратегически подход за управление на околната среда – работете със SGS, за да преминете към новото издание.

Публикуването на ISO 14001:2015 през септември 2015 г. е последният етап от процеса на преработка на стандарта. Тази версия заменя ISO 14001:2004, въпреки че съществува тригодишен период на преход.

Ние предлагаме пакет от решения, за да помогнем за преминаването на вашата организация от текущото й сертифициране по ISO 14001:2004 до възможността да отговори на изискванията по ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 – основните изменения

ISO 14001:2015 приема структурата на високо равнище, посочена в Приложение SL на ISO. Тази структура сега представлява необходимата рамка за всички нови и преработени стандарти за системи за управление.

Екипът на ISO, носещ отговорност за процеса на преработка (подкомисия ISO/TC 207/SC1), идентифицира следните възникващите промени като резултат на тяхната преработка.

Стратегическо управление на околната среда

Съществува ново изискване да се разбере контекстът на дадена организация, когато се определят външните и вътрешните въпроси, свързани с нейните дейности и околната среда. Също така се изискват действия за справяне с тези въпроси в рамките на системата за управление на околната среда (EMS).

Лидерство

Добавена е нова клауза с конкретни отговорности за висшето ръководство, което трябва да изрази своето лидерство и ангажимент за управление на околната среда. Висшето ръководство може да възложи тази отговорност на други лица, но ще осъществява контрол.

Опазване на околната среда

Политиката за опазване на околната среда трябва да включва ангажимент за „опазване на околната среда“, което от своя страна включва „предотвратяване на замърсяване“ и „други“ ангажименти, като например устойчиво използване на ресурсите, намаляване на и адаптиране към изменението на климата, опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.

Екологични резултати

Основният акцент е върху подобряване на резултатите, свързани с управлението на екологичните аспекти. Организацията трябва да вземе решение относно критериите за оценка на екологичните си резултати, като използва правилните показатели.

Подход, основан на жизнения цикъл

Организацията ще трябва да разшири своя контрол и влиянието на своето въздействие върху околната среда от придобиването/производството на суровини, като включи и обработката в края на жизнения цикъл. Това не представлява изискване за извършване на оценка на жизнения цикъл (LCA), но организацията ще трябва внимателно да разгледа етапите на продукта/услугата, които могат да се контролират или на които може да се оказва въздействие.

Комуникация

Добавен е акцент върху вътрешната и външната комуникация, както и еднаквото отношение към тези два вида комуникация. Решението за външна комуникация се взима от организацията, като се вземат под внимание нейните задължения за спазване на изискванията.

Документиране

Терминът „документирана информация“ се използва вместо „документи“ и „записи“. Организацията е свободна да вземе решение кога се изискват „процедури“. Валиден е всякакъв формат (хартиен носител, облак и т.н.).

Преход към ISO 14001: 2004

Организациите, които вече са сертифицирани по ISO 14001:2004, разполагат с три години от публикуването на новата версия, през които могат да преминат към този стандарт. Периодът на преход приключва през септември 2018 г.

Как може да помогне SGS?

Предлагаме курсове за обучение, за да ви помогнем да разберете изискванията на ISO 14001:2015, както и мисленето, основано на риска. Ние сме първата професионална организация за обучение и развитие, която предлага еднодневни курсове като CPD, одобрени от IRCA.

Нашите експерти могат да извършват анализ на пропуските в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 и да направят прехода плавен и прозрачен. Това ще предостави на вашата организация структурирана помощ, за да се подчертае степента, до която съществуващите системи и механизми за контрол покриват изискванията на ISO 14001:2015, или за да се определи план за действие за неговото прилагане при необходимост.

SGS ще предлага сертифициране по ISO 14001:2015 както на нови, така и на съществуващи клиенти.

Свържете се с вашия местен офис на SGS днес и започнете преминаването към ISO 14001.