Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Комисията по безопасност на потребителските продукти в САЩ гарантира безопасността на потребителските продукти, включително спазването на Закона за етикетиране на опасни художествени материали (LHAMA).

За да продадете своите художествени материали и свързаните с тях продукти в САЩ, те трябва първо да преминат оценка на риска за токсичност, извършена от квалифициран токсиколог. Услугите по тестване съгласно LHAMA, предлагани от SGS, предоставят LHAMA и TRA тестване.

LHAMA тестването и етикетирането се изисква включително, но без ограничение, за следните продукти:

  • Бои
  • Пастели
  • Цветни моливи
  • Лепила
  • Глина за моделиране

Законът изисква от вас да преглеждате всички художествени материали, за да определите възможността от предизвикване на опасност от хронични заболявания; това се прилага за всички художествени материали. Тези изисквания не се отнасят само за продукти за деца. За да гарантирате безопасността на потребителите, трябва да вземете под внимание възможността от нараняване при излагане на художествени материали. Това включва разумно предвидима употреба или неправилна употреба, както и възможни начини за излагане:

  • Вдишване
  • Поглъщане
  • Контакт с кожата и очите
  • Друг вид контакт

Материалите, които има вероятност да създадат опасност от хронични заболявания, трябва да бъдат със съответни етикети за предупреждение, за да помогнат за защита на потребителите.

Научете повече как нашите услуги по тестване на безопасността на художествени материали съгласно LHAMA могат да помогнат на вашия бизнес.