Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Според директивата за ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) производителите, вносителите и търговците на дребно носят отговорност за управлението на опасните вещества. SGS може да съдейства на вашата фирма при изготвянето и прилагането на вашата стратегия за постигане на съответствие.

Първата Директива за ОЕЕО 2002/96/ЕО е приета от Европейския съюз (ЕС) през 2003 г. и има за цел да сведе до минимум екологичното въздействие на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, като изисква производителите, дистрибуторите и вносителите да носят отговорност за тяхното събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване. Директивата беше изменена и новата Директива за ОЕЕО 2012/19/ЕС влезе в сила на 14 февруари 2014 г.

В някои държави извън ЕС действат подобни разпоредби.

Нашите експерти предлагат индивидуално обслужване, за да адаптират вашите процеси в съответствие с изискванията на съответната държава. Можем да ви помогнем да анализирате приложимите изисквания и да внедрите прагматично комплексно решение за съответствие с изискванията за ОЕЕО, което обхваща, според необходимостта, информация за потребителите, етикетиране, регистрация, изготвяне на отчети, изпълнение на задължения за обратно приемане и назначаване на оторизирани представители.

SGS притежава глобална мрежа от офиси и експерти по ОЕЕО, благодарение на което предлага напълно независими консултации и ще адаптира своите правни, технически и практически познания спрямо вашите изисквания, за да можете да изградите ефективна стратегия за ОЕЕО.

Свържете се с нас, за да научите повече за това как SGS може да помогне на вашата фирма.

Освен това, Директивата на ЕС за ограничение на опасните вещества (RoHS) (2011/65/ЕС) ограничава употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Тя заменя първата RoHS директива (2002/95/ЕО), която беше отменена през 2013 г. За информация относно услугите на SGS, свързани с ограничението на опасните вещества (RoHS), посетете специалната ни уебстраница.