Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Екотоксикологичните изследвания от SGS изучават възможното въздействие върху флората и фауната на химикали, защитата на селскостопански култури срещу препарати и биоциди.

Нашият екотоксикологичен опит обхваща проблемни вещества, които са трудно разтворими във вода, силно летливи и/или оцветени. Това означава, че ние можем да предложим специфични идентификационни тестове и определяне на концентрации според необходимостта.

Нашите услуги по екотоксикологично тестване включват:

 • Тестове за токсичност на бактерии (остра, аеробна, анаеробна, хронична, тестове на отделни видове, тестове на комплексни съобщества)
 • Тестове за подтискане на растежа на водорасли (различни видове)
 • Токсичност за ракообразни (напр. дафния)
 • Токсичност за риби, остра (полустатична, статична)
 • Токсичност за червеи (остра)
 • Тестове за подтискане на растежа на растения
 • Тестове на почвена микрофлора (BBA предписание VI 1-1, OECD 216 и OECD 217)

Нашите методи за екотоксикологично тестване съответстват на указанията издадени от:

 • Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA – Германски федерален биологичен изследователски център за селско и горско стопанство)
 • Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)
 • Deutsches Institut für Normung (DIN – Германски институт за стандартизация)
 • Международна организация за стандартизация (ISO)
 • Европейска и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO)
 • Комисия на европейската общност (CEC)
 • Агенция за защита на околната среда (EPA)
 • Европейски център за екотоксикология и токсикология на химикалите (ECETOC)

В допълнение, ние сме независим доставчик на екотоксикологично тестване с глобална репутация в провеждането на екотоксикологични изследвания съгласно принципите на добрата лабораторна практика (GLP). Всичко това означава, че можете да използвате нашите резултати от екотоксикологично изследване като част от оценката на риска за околната среда, който трябва да извършите при регистриране на вещества и продукти.

Свържете се със SGS сега, да са научите повече за нашите услуги по екотоксикологично тестване.